کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۳ ق‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۴ ق‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌ ۳ ق‌
اب‍راه‍ی‍م‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر
 
پدیدآور:
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۳۱۰-۲۲۴ ق‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۳۱۰-۲۲۴ ق‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر.۳۱۰-۲۲۴ ق‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍طب‍ع‍ه‌ الاس‍ت‍ق‍ام‍ه‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
م‍ه‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الامم و الملوک
طبری ، محمدبن جریر.۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  قاهره مطبعه الاستقامه   ، ۱۳۵۸ه.
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنامه طبری گردانیده منسوب به بلعمی از کهنترین متون فارسی (بخش چاپ نشده )
طبری ، محمد بن جریر،۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ترجمه تاریخ طبری
طبری ، محمدبن جریر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت،/‌ب‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داستان ابراهیم :برگزیده ترجمه تفسیر طبری
طبری ، محمدبن جریر، ۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامع البیان عن تاویل آی القرآن
طبری ، محمد بن جریر ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭ط۴۳۴‌ج‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تفسیر طبری [ قصه ها ]فارسی قرن چهارم هجری
طبری ، محمد بن جریر،۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭ط۴۳۴‌ج‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده تاریخ بلعمی
طبری ، محمد بن جریر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داستان بهرام چوبینه
طبری ، محمدبن جریر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌بد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهرام چوبین از ترجمه تاریخ طبری
طبری ، محمدبن جریر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌ب‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طبری ، یا، تاریخ الرسل و الملوک
طبری ، محمدبن جریر ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌ت‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک