کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : طراب‍ل‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -آواش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -۶۵۶ - ۱۲۱۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ت‍م‍دن‌ س‍ام‍ی‌ -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍روج‌ دوازده‌گ‍ان‍ه‌
م‍ص‍ر -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌ س‍رای‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌( راه‍ن‍م‍ای‍ی‌)
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ل‍ی‍ب‍ی‌
س‍ی‍اب‌، ب‍درش‍اک‍ر، ۱۹۲۶ - ۱۹۶۵ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اع‍راب‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -اس‍رائ‍ی‍ل‌
ن‍ث‍رع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اس‍لام‌ و دول‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ان‍دل‍س‌ -ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
ش‍ت‍ره‍ا
اب‍ون‍واس‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍ان‍ی‌،۱۴۵ ؟- ۱۹۶ ؟ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ف‍اوی‌، اح‍م‍د م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍طرس‌، ان‍طون‍ی‍وس‌
ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍ص‍ی‌
دی‍اب‌، ک‍وک‍ب‌
ه‍ال‍س‍ل‌، غ‍ری‍س‌
ح‍ت‍ی‌، ح‍ن‍ان‍ص‍ر
ع‍ب‍ودی‌، ه‍ن‍ری‌ س‌
ن‍ج‍ار، ک‍ام‍ل‌
ت‍ن‍ب‍ک‍ت‍ی‌، اح‍م‍دب‍اب‍ا
ی‍م‍ی‍ن‌، ف‍ی‍را
اب‍راه‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د ح‍م‍زه‌
ق‍اس‍م‌، م‍ح‍م‍داح‍م‍د
ش‍ع‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍واح‍د
ن‍وف‍ل‌، ن‍وف‍ل‌ ن‍ع‍م‍ه‌ ا...
م‍ارون‌، ی‍وس‍ف‌
ه‍وی‍دی‌، ف‍ه‍م‍ی‌
ح‍ش‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ن‍اص‍ی‍ف‌، ام‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍وطن‍ی‍ه‌
ج‍روس‌ ب‍رس‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ دار ج‍روس‌
ج‍م‍ع‍ی‍ه‌ ال‍دع‍وه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌
ت‍ال‍ه‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ج‍م‍ع‍ی‍ه‌ ال‍دع‍وه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
م‍ج‍ل‍س‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍ام‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ج‍روس‌ پ‍رس‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍س‍ائ‍ح‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ ال‍دع‍وه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ج‍روس‌- ب‍رس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم الحضارات السامیه
عبودی ، هنری س ؛  طرابلس جروس برس   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۰۰۳‬,‭‌ع۴۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بکائیات الشیعه
ابراهیم ، محمد حمزه ؛  طرابلس مکتبه السائح   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کشف اللثام عن محیا الحکومه و الاحکام فی اقلیمی مصر و بر الشام
نوفل ، نوفل نعمه ا... ؛  طرابلس جروس برس   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۹۵۶۰۴‬,‭‌ن۸۱۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دلیل المکتبات المتخصصه فی لیبیا
جنفاوی ، احمد مصطفی ؛  طرابلس دارالکتب الوطنیه   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۶۱۲‬,‭‌ج۷۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعرف نفسک ... و الاخرین ( الابراج الغربیه والصینیه )
یمین ، فیرا ؛  طرابلس جروس برس   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۵۲۳‬,‭۵۹‬,‭‌ی۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الابل = ابل >العربیه الاصیله
حتی ، حنانصر ؛  طرابلس جروس برس   ، ۱۴۱۰
شماره راهنما: ‭۵۹۹‬,‭۷۳‬,‭‌ح۳۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم =معجم >المفصل فی الاصوات
دیاب ، کوکب ؛  طرابلس جروس پرس   ، ۱۴۱۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭د۸۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<القرآن =قرآن >و السلطان
هویدی ، فهمی ؛  طرابلس جمعیه الدعوه الاسلامیه العالمیه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ه۸۹۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الحب و الغزل
ناصیف ، امیل ؛  طرابلس منشورات دار جروس   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ن۱۷۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دور المرابطین فی الجهاد بالاندلس
شعیب ، عبدالواحد ؛  طرابلس جمعیه الدعوه الاسلامیه العلمیه   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۹۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ش۵۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<النبوه =نبوه >و السیاسه :الانجیلیون العسکریون فی الطریق الی الحرب النوویه
هالسل ، غریس ؛  طرابلس جمعیه الدعوه الاسلامیه العالمیه   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌ه۳۳۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الدراسات = دراسات >النقدیه الحدیثه عن ابی نواس الحسن بن هانی
حشانی ، امینه عبدالله ؛  طرابلس مجلس الثقافه العام   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۹۴/‌س‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قراءه منهجیه للاسلام
نجار، کامل ؛  طرابلس تاله   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۸‬,‭‌ن۲۹۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نیل الابتهاج بتطریز الدیباج
تنبکتی ، احمدبابا ؛  طرابلس کلیه الدعوه الاسلامیه   ، ۱۴۰۹ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۲‬,‭‌ت۷۴۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الشاعر = شاعر >القروی ( الاعمال الکامله )
قاسم ، محمداحمد ؛  طرابلس منشورات جروس - برس   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۵‬,‭‌خ۸۵۱،/‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الادب =ادب >العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی
حسین ، قصی ؛  طرابلس الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۵۶۲‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد>الادبی عند العرب و الیونان :معالمه و اعلامه
حسین ، قصی ؛  طرابلس الموسسه الحدیثیه للکتاب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ح۵۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<المساعد = مساعد>فی کتابه البحوث
بطرس ، انطونیوس ؛  طرابلس الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۶‬,‭‌ب۵۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بدرشاکر السیاب :شاعر الوجع
بطرس ، انطونیوس ؛  طرابلس الموسسه الحدیثه للکتاب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۸۵۹/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الخیل = خیل >فی الانشاء و التحلیل
مارون ، یوسف ؛  طرابلس الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۲۴‬,‭‌م۱۳۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2