کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طرح‌ آی‍ن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ در رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
رادی‍و -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ب‍ن‍گ‍اه‌ س‍خ‍ن‌ پ‍راک‍ن‍ی‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا
زن‍ان‌ در پ‍خ‍ش‌ رادی‍وی‍ی‌
رادی‍و -ای‍ران‌ -م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ رادی‍وی‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌( ف‍ق‍ه‌)
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍واد دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -ای‍ران‌
آزادی‌ ب‍ی‍ان‌
رادی‍و -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
رادی‍و -پ‍خ‍ش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ه‍م‍ه‌پ‍س‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ض‍رب‌ و ج‍رح‌ -ای‍ران‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -ق‍رن‌۱۴
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
رادی‍و -ای‍ران‌ -پ‍خ‍ش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و زب‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍اطب‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
ک‍ی‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ی‍چ‍ل‌، ک‍ارول‍ی‍ن‌
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
اک‍ب‍ری‌، ک‍م‍ال‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ح‍س‍ن‌
ب‍روم‍ن‍د، ص‍ف‍ورا
ک‍وث‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ن‍ت‍ظرق‍ائ‍م‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ب‍رخ‍وردار، ای‍رج‌
پ‍روری‌، م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍رل‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر اچ‌.
ج‍ب‍ارل‍وی‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ب‍ه‍رام‌
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بهارستان طنز
حاجی حسینی ، محمد ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی رادیو
خجسته ، حسن ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳۴۴‬,‭‌خ۳۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داستان های شاهنامه
کیانپور، محمدحسین ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان و رسانه با گرایش به زبان فارسی و رادیو :مجموعه مقالات هم اندیشی زبان و رسانه
پروری ، محمد ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳۰۱۴‬,‭‌پ۳۸۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دین و رسانه
همایش بین المللی دین و رسانه (۱۳۸۴:تهران ) ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۴۵‬,‭‌ه۶۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ضرب و جرح در ایران
منتظرقائم ، مهدی ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۵‬,‭‌م۷۸۳‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی نمایش رادیویی
مخاطبی اردکانی ، مژگان ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۱۴‬,‭‌م۳۷۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
به همین سادگی
مرادی ، نورالله ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۵۵‬,‭‌م۴۳۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زنان و رادیو
میچل ، کارولین ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۴۰۸۲‬,‭‌م۹۲۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فنون مصاحبه رادیویی
نجفی ، حمیدرضا ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۴۰۲۸‬,‭‌ن۳۲۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیر تطور فقه سیاسی شیعه
اکبری ، کمال ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۹‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر موسیقی مردم پسند
کوثری ، مسعود ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۷۸۱‬,‭۶۳‬,‭‌ک۷۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نگاری به شیوه رادیوCBB
برومند، صفورا ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۴۴۰۹۴۱‬,‭‌ب۴۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مناظره ( :پخش شده از شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران )
احمدی ، علی ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۵۶‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رهبران محلی روستایی و رادیو
جبارلوی شبستری ، بهرام ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۴۰۹۵۵‬,‭‌ج۲۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی رادیو و نقش مدیریت :بررسی موسیقی رادیو پیش از انقلاب اسلامی ایران
برخوردار، ایرج ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۷۸۱‬,‭۵۴۴‬,‭‌ب۴۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی -رسانه
جاوید، هوشنگ ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭‌ج۲۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات دومین اجلاس بین المللی رادیو
اجلاس جهانی رادیو( دومین : ۱۳۸۸ : اصفهان ) ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۴‬,‭‌ف‍لا۲۴۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف رادیو
استرلینگ ، کریستوفر اچ . ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۴۸۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی مواد شنیداری
تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۴۰۹۵۵‬,‭د۵۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2