کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍اب‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ف‍ارس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍لاح‍ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
اک‍س‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ق‍رآن‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ق‍ی‍اف‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
زن‍ان‌ در اس‍لام‌
ان‍س‍ان‌( ع‍رف‍ان‌)
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دم‍وک‍راس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍اه‍واره‌ه‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
طب‍ی‍ع‍ت‌ گ‍رای‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
پ‍اک‌ ب‍ی‍ن‌، م‍ن‍ص‍ور
ش‍ک‍اری‌، ع‍ب‍اس‌
ام‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
دول‍ور، ژاک‌، وی‍راس‍ت‍ار
ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍وس‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
رج‍ب‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
م‍درس‌ ص‍دران‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌
اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌
رض‍ای‍ی‌، س‍ه‍راب‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ی‍رن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
ع‍اب‍د
ع‍اب‍د: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ن‍ش‍ر ع‍اب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت های گمشده در تربیت ( نگاهی تازه به متون دیرینه )
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۱‬,‭‌ک۵۱۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ماهواره
جوادی ، محمدرضا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۲۹‬,‭۴۶‬,‭‌ج۷۴۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رفع تبعیض در مدارس ( راهکارهایی مفید جهت مدیران و معلمان )
میرن ، لوئیس ؛  تهران نشر عابد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹۳۴۲‬,‭‌م۹۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جشن واژگان فارسی فارسی را پاس بداریم شامل اطلاعات خوشنویسی تحریری ، اصول نگارش و نامه نویسی ، علائم اختصاری ...
مدرس صدرانی ، ابوالحسن ؛  عابد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۸‬,‭۱‬,‭‌م۴۱۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان روان در نهان نهان
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌ک۵۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :برد اندیشه در قرآن
امیدالله کاشانی ، عباس ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۷۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر متدولوژی گفتمان در قرآن
امیدالله کاشانی ، عباس ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ف‍لا۷۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع اینترنت ۲۰۰۴
تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تربیت در طبیعت ( مدرسه طبیعت )
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۴۶‬,‭‌ک۵۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برای قرن بیست ویکم مسایل و...
دولور، ژاک ، ویراستار ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۱‬,‭د۷۸۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دموکراسی " :رویکردی نو برای مدارس "
رضایی ، سهراب ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۱۵‬,‭ر۵۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ چهره شناسی :۱۰۰[ صد ]چهره ،۱۰۰[ صد ]تیپ ، ۱۰۰[ صد ]شخصیت
پاک بین ، منصور ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۳۸‬,‭‌پ۲۱۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری [3002 tniop rewoPپاورپوینت ۲۰۰۳]
کینکوف ، شری ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۵۸‬,‭‌ک۹۷۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری ۲۰۰۳[sseccA اکسس ]
اوهارا، شلی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۷ال‍ف‌/۷۵۶۵‬,‭‌ف‍لا۹۴۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری [ 3002 lecxE اکسل ۲۰۰۳]
لوئیس ، نانسی ؛  تهران عابد: نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۷ال‍ف‌/۵۴‬,‭‌ل۸۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری [ 3002 DROW ورد۲۰۰۳
استیل ، هایدی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۵۲‬,‭‌ف‍لا۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری [ 3002 eciffO آفیس ۲۰۰۳]
لوئیس ، نانسی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭۰۲۸۵۵۳۶‬,‭‌ل۸۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خرد زیبا :بررسی شبهه نقصان عقل زن
رجب نژاد، محمد ؛  تهران نشر عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۱‬,‭ر۳۷۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مسایل آموزش و پرورش ایران و راهکارهای آن
شکاری ، عباس ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ش۵۷۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چهار گام اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
موسوی ، فرشته ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۸‬,‭‌م۸۴۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2