کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
پ‍ن‍اه‍ن‍دگ‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ک‍ودک‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ض‍م‍ی‍ران‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پناهندگان ( نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران )
عبادی ، شیرین ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۸۳‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق معماری
عبادی ، شیرین ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۷۸۰۲۶۳‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پزشکی
عبادی ، شیرین ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱۰۲۶۳‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کودک
عبادی ، شیرین ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۳‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران
عبادی ، شیرین ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ع۲۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سنت و تجدد در حقوق ایران
ضمیران ، محمد ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۱۱۰۹۵۵‬,‭‌ض۴۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ادبی و هنری
عبادی ، شیرین ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک