کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ب‍ی‍م‍اران‌ -وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ -اروپ‍ا
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،- ۷۲۰ ؟ق‌ -.گ‍ل‍ش‍ن‌ راز -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ -خ‍دم‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
اس‍لام‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
آل‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ب‍ارک‌، ق‍ی‍س‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
داع‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ق‍رن‌۹ ق‌ .ش‍ارح‌
آذی‍ن‍ف‍ر، م‍ح‍م‍ود
ل‍ی‍ن‍ن‌، ه‍ن‍ری‍ک‍س‌ ی‍اک‍وب‍س‌ ی‍وس‍ی‍ف‍س‌
اس‍ک‍ی‍ج‌
ف‍ت‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
طاووس‍ی‌ آران‍ی‌، طی‍ب‍ه‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
پ‍ای‍ا ح‍ق‍وق‍ی‌
ن‍اژ روزگ‍ار؛ س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
ح‍ق‍وق‍ی‌
ال‍ه‍ام‌
آرون‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پلیس بین الملل "انترپول "
عباسی ، محمود ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۰۶۰۱‬,‭‌ع۲۹۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ع‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف زرین یا اطلاعات عمومی :شامل دانستنیها وشرح حال مشاهیر و چهره های ...
آذینفر، محمود ؛  تهران زرین   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭آ۳۳۴دز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸۸‬,‭‌ع۲۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه اجرائی آن
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرای آن به انضمام آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات حقوق پزشکی
عباسی ، محمود ؛  تهران نشر حقوقی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۰۴۱‬,‭‌ع۲۹۸‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نسایم گلشن یا شرح گلشن راز
داعی شیرازی ، نظام الدین محمود، قرن ۹ ق .شارح ؛  [تهران ] الهام   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ش۳۵۸‌گ/‌شد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جریان های حاشیه ای شعر معاصر
طاووسی آرانی ، طیبه ؛  تهران : دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۸ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ، اخلاق و پزشکی :مطالعه در حقوق پزشکی
اسکیج ؛  تهران پایا حقوقی   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۴۱۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۵۲۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱۰۲۶۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و تخلفات اداری
میرحسینی ، حسن ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌م ۹۲۹ ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام
آل شیخ مبارک ، قیس ؛  تهران موسسه فرهنگی حقوقی سینا   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۵‬,‭آ۷۳۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پزشکی
عباسی ، محمود ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۰۴۱‬,‭‌ع۲۹۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی ( درسنامه ی دانشگاهی )
فتوحی ، محمود ؛  تهران ناژ روزگار؛ سخن   ، ۱۳۸۱- ۱۳۸۸ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ف۲۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی حقوق بیماران
لینن ، هنریکس یاکوبس یوسیفس ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۴۰۴۱‬,‭‌ل۹۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۴۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
حاجی عباسی ، مرتضی ؛  تهران آرون   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭‌ح۱۷۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به انضمام آیین نامه هیات عالی نظارت ،دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
عباسی ، محمود ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ع۲۹۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2