کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول روانشناسی عمومی
عظیمی ، سیروس ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ع۷۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی عمومی
عظیمی ، سیروس ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ع۷۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کودک
عظیمی ، سیروس ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭‌ع۷۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه می توان دوست یافت و در مردم نفوذ کرد، متن کامل آئین دوست یابی
کارنگی ، دیل ؛  تهران صفار   ، ۱۳۳۰
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ک۱۵۴‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی در روانشناسی ( رفتارشناسی )
عظیمی ، سیروس ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ع۷۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک