کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
ن‍ی‍اب‍ت‌ ت‍ع‍ه‍د( ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ده‌، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌ ف‍رج‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍راغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
س‍ت‍وده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ل‍طف‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
س‍ع‍د، ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍م‍ی‍دزن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‍ی‌ ص‍راف‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ن‍دم‍ک‍ار، رض‍اح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ی‍ل‍دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ج‍م‍ال‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍م‍د
م‍ق‍ل‍د، ع‍ل‍ی‌
ن‍ق‍ی‍ب‌، ع‍اطف‌
م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍ش‍ر، ج‌.س‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌
دار الاض‍واء
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
م‍ی‍زان‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
ال‍م‍ع‍ارف‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسباب النقضاء العقد
شیشر، ج .س ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۷۴‬,‭‌ش۹۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عقد ضمان
موسوی بجنوردی ، محمد ؛  تهران پژوهشکده امام خمینی (س ) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۸۴۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه العقد
نقیب ، عاطف ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۵۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران
لطفی ، اسدالله ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ل۴۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات ، ضمان قهری
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الضمان =ضمان >اجتماعی فی لبنان
مقلد، علی ؛  بیروت دار الاضواء   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲۰۷۴‬,‭‌م۷۲۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
>...<وکالت و عقد ضمان "و احکام راجع به آنها
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۷۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷‬,‭‌ب۲۱۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول التامین ( عقد الضمان :)دراسه مقارنه للتشریع و الفقه و القضاء فی ضوء الاسس الفنیه للتامین
جمال ، مصطفی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ج۵۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موجبات ضمان :درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی
عمیدزنجانی ، عباسعلی ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ع۹۲۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق مدنی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳د‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ضمانت در حقوق ایران ( انگلیس ، آمریکا و فرانسه )
ستوده ، علیرضا ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۴‬,‭‌س۳۵۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شرط ضمنی :پژوهشی تطبیقی در فقه ، قانون مدنی ایران و قانون خارجی
سیمایی صراف ، حسین ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۹۶۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی ایران
گیلدشتی ، محمدرضا ؛  [تهران ] ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌گ ۹۲۸ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<التامینات = تامینات >العینیه و الشخصیه :الرمن الرسمی -حق الاختصاص -الرهن الحیازی -حقوق الامتیاز -الکفاله
سعد، نبیل ابراهیم ؛  المعارف   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عناوین ضمان ( اسباب و مسقطات )
حسینی مراغی ، عبدالفتاح بن علی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبادی القانون :المدخل الی القانون -نظریه الالتزامات
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌س۵۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه العقد فی قوانین البلاد العربیه ( القانون المصری واللبنانی والسوری والعراقی واللیبی والکویتی والسودانی )
صده ، عبدالمنعم فرج ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۷۰۷۴،/۱۷۴۹۲‬,‭‌ص۵۶۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ضمان عقدی در حقوق مدنی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۴‬,‭‌ج۴۷۳‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت تضامنی قراردادی
گندمکار، رضاحسین ؛  قم دانشگاه قم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌گ۶۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الجدید = جدید >فی مجال التامین و الضمان فی العالم العربی
موتمر الجدید فی مجال التامین و الضمان فی العالم العربی ( ۲۰۰۶م :.بیروت ) ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۶۸‬,‭۹۲۷،/۹۱۷۴‬,‭‌م۸۲۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2