کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ق‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
خ‍ری‍د و ف‍روش‌( ف‍ق‍ه‌)
ت‍ع‍ه‍دات‌( ف‍ق‍ه‌)
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌ -ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍ود، ی‍وس‍ف‌
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، م‍ح‍م‍د م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ق‍ن‍وات‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
داود، اح‍م‍د م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌
راف‍ع‍ی‌، س‍ال‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
ش‍ع‍ب‍ان‌، زک‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، اس‍ع‍د
ح‍ائ‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
ب‍ه‍رام‍ی‌ اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
ع‍م‍روس‍ی‌، ان‍ور
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، اس‍ع‍د
رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
س‍م‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ار
ان‍زل‌
داراب‍ن‌ ح‍زم‌
دارال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍ی‍زان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ق‍اری‍ون‍س‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی عقود و تعهدات و الزامات
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
احوال شخصیه
شیخ الاسلامی ، اسعد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭‌ش۸۹۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت ( ارث ، وصیت و وصایت )
شیخ الاسلامی ، اسعد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭‌ش۸۹۵‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ج۴۷۳د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
احوال شخصیه از دیدگاه قوانین بانضمام
بهنود، یوسف ؛  ارومیه انزل   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۸۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی " اصل آزادی قراردادها"
حائری ، مسعود ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ح۲۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۶ ، عقود معین ( یک )شامل بیع ، بیع شرط، معاوضه ، اجاره ، جعاله ، قرض ، صلح ، مضاربه
نوین ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ن۸۳۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلیات عقود و قراردادها :حقوق مدنی ( ۳)
بهرامی احمدی ، حمید ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ب۸۴۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
قنواتی ، جلیل ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ق۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
رفیعی ، محمدتقی ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭ر۶۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول المرافعات الشرعیه فی مسائل الاحوال الشخصیه
عمروسی ، انور ؛  اسکندریه دارالمطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭‌ع۹۱۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احکام الاحوال الشخصیه للمسلمین فی الغرب
رافعی ، سالم بن عبدالغنی ؛  بیروت دارابن حزم   ، ۱۴۲۳ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭ر۲۴۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ک۱۲۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
شهیدی ، مهدی ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۰- ۱۳۸۶ -۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
احوال شخصیه
مغنیه ، محمدجواد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۲۴‬,‭‌م۶۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد و سقوط اعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی
علی آبادی ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ع۸۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الاحوال = احوال >الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه
عبدالحمید، محمد محی الدین ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭‌ع۳۲۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<القرارات =قرارات >الاستئنافیه فی الاحوال الشخصیه
داود، احمد محمدعلی ؛  بیروت مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭د۲۹۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
احکام الشرعیه للاحوال الشخصیه
شعبان ، زکی الدین ؛  جامعه قاریونس   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭‌ش۵۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3