کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍وری‍ن‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
ق‍اس‍م‍ی‌، وح‍ی‍د
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ورک‍ی‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار
س‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ام‍ران‌، ف‍ری‍دون‌
ن‍ی‍ازی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ی‍وی‌، ری‍م‍ون‌
ه‍دری‍ک‌، ت‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌
ف‍رش‍ادگ‍ه‍ر، ن‍اص‍ر
دلاور، ع‍ل‍ی‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز
ک‍رس‍ول‌، ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و
وال‍ی‌ م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍ولاس‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ل‍ی‍ک‌، اووه‌
م‍ح‍م‍دام‍زی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ث‍ام‍ن‌ ال‍ح‍ج‍ج‌؛ ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍وت‍ی‍ا
دع‍وت‌
رش‍د
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌؛ ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍دار
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ن‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
پ‍ارس‍ا؛ س‍م‍ت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
ث‍ام‍ن‌ ال‍ح‍ج‍ج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۰ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭د۶۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهش )
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پارسا؛ سمت   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ه۸۸۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های تحقیق تلفیقی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران ثامن الحجج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشته ها :مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۰-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭ر۶۵۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیدار   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌س۱۵۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری و عملی )
کیوی ، ریمون ؛  تهران فرهنگ معاصر توتیا   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۹۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی
فرشادگهر، ناصر ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ف۵۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های تحقیق در علوم اجتماعی
نیازی ، محسن ؛  تهران دعوت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ن۸۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق علوم اجتماعی از اثباتگرایی تا هنجارگرایی
محمدامزیان ، محمد ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌م۳۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭د۸۹۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کاربردی :راهنمای عمل
هدریک ، تری الیزابت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ه۶۴۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی
شعبانی ورکی ، بختیار ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۷‬,‭‌ش۵۱۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی و امور فرهنگی
خلیلی شورینی ، سیاوش ؛  تهران آن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌خ۷۲۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
کامران ، فریدون ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۲۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق تلفیقی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران ثامن الحجج ؛ علم و دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( بارهیافت عقلانیت انتقادی )
ساعی ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌س۱۸۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تحقیق کیفی
فلیک ، اووه ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۷- ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ -۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۳‬,‭‌ف۸۵۵د‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
والی من ، نیکولاس ؛  تهران پندار پارس ؛ علم و دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭و۲۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی ضد روش
محمدپور، احمد ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌م۳۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های استنباط فازی و پژوهش های اجتماعی
قاسمی ، وحید ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ق۱۹۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3