کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ -ق‍رن‌۲۰ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ائ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ری‍ک‌ ام‍ی‍ن‌، ش‍م‍ی‍س‌
ع‍ل‍وی‌، پ‍روی‍ز
طاه‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
روری‍ش‌، وی‍ل‍ف‍رد
اش‍پ‍ی‍ن‍گ‍ل‍ر، اس‍وال‍د
ن‍وروزی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
راب‍رت‍س‍ون‌، دی‍وی‍د
رح‍ی‍م‍ی‌ب‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رده‍د، ب‍رای‍ان‌
م‍طه‍ری‌ ف‍ر، م‍س‍ع‍ود
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ج‍واد
خ‍دای‍ار، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
اف‍لاطون‌
م‍اک‍ی‍اول‍ی‌ ، ن‍ی‍ک‍ول‍و
س‍اج‍دی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ب‍ه‌آور
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ک‍ت‍اب‌ پ‍رواز
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر و پ‍خ‍ش‌ وی‍س‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ظر
ک‍وی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ره‍ن‍م‍ا
ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ادب‌ و ه‍ن‍ر ای‍ران‌
ال‍ب‍رز
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
خ‍ورش‍ی‍د
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سیاسی معاصر، کلید آشنایی با ایدئولوژیها و اصطلاحات پیچیده سیاسی
رابرتسون ، دیوید ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭ر۱۱۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی و مطبوعاتی انگلیسی -فارسی
مطهری فر، مسعود ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۳‬,‭‌م۶۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه سیاسی
تهران به آور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۱‬,‭‌ف۸۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جمهور
افلاطون ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرآغاز نواندیشی معاصر (دینی و غیردینی :)تاریخچه پیدایی و برآمدن اندیشه نوین دینی و غیردینی ...
فراستخواه ، مقصود ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۵۹۲‬,‭‌ف۳۳۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی
علی بابائی ، غلامرضا ؛  تهران شرکت نشر و پخش ویس   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ع۸۴۵‌فآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر سیاسی قرن بیستم
ساجدی ، احمد ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۰۹۲۴‬,‭‌س۱۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم سیاست ( رشته علوم اجتماعی )
طاهری ، ابوالقاسم ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۶ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭ط۲۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو
ردهد، برایان ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۱‬,‭ر ۴۴۵ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زوال اندیشه سیاسی در ایران
طباطبایی ، جواد ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۱‬,‭ط۳۷۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره تنازعی در سیاست و روابط بین المللی
کاظمی ، علی اصغر ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭‌ک۲۲۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیاست به مثابه علم
روریش ، ویلفرد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭ر۷۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شهریار
ماکیاولی ، نیکولو ؛  تهران کتاب پرواز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱‬,‭‌م۱۶۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوره مغول
شریک امین ، شمیس ؛  تهران فرهنگستان ادب و هنر ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ش۴۸۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی فارسی - انگلیسی
نوروزی خیابانی ، مهدی ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ن۷۵۴‌ف‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
از دنیای شهر تا شهر دنیا
خاتمی ، محمد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۱‬,‭‌خ۱۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
انگلیسی تخصصی برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل
علوی ، پرویز ؛  تهران موسسه نشر علوم زمین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۶۴‬,‭‌ع۸۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مکتبهای سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی ، فلسفی ، هنری " ایسم "
خدایار، امیرمسعود ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۳‬,‭‌خ۳۸۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول اندیشه و تفکر عصر جدید در اروپا
رحیمی بروجردی ، علیرضا ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۵۰۹۴‬,‭ر۴۲۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه سیاست " چهره عریان دمکراسی غرب "
اشپینگلر، اسوالد ؛  تهران نشر نظر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۴۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9