کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌ -)ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌ -)ای‍ران‌
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌)
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌ -)ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
اس‍لام‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
 
پدیدآور:
ق‍لاده‌، ف‍واد س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ادی‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ت‍وم‍اس‌، ف‍ردری‍ک‌
طاه‍ری‌، ح‍س‍ن‌
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر
وی‍ک‍ت‍ور، ادوارد
ک‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ری‌
george, Kenneth D.
ه‍ارل‍ن‌، وی‍ن‌
ادی‍ب‌ ن‍ی‍ا، اس‍د
ع‍زت‍خ‍واه‌، ک‍ری‍م‌
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دوب‍و، م‍اک‍س‌
آب‍ات‌، ف‍رد
م‍ج‍ی‍ب‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
م‍درس‌، م‍وس‍وی‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ال‍دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌: وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍رک‍ز ب‍ازآم‍وزی‌ و آم‍وزش‍ه‍ای‌ آزاد
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ب‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ س‍وادآم‍وزی‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌
دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
دواوی‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍درس‍ه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کارورزی ۱ و ۲(رشته علوم تربیتی )
مجیب ، فرشته ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌م۲۸۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشها و فنون در آموزش علوم
[تهران ] دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۰۲۸‬,‭ر۸۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات معارف اسلامی
مدرس ، موسوی بهبهانی ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۴‬,‭‌م۴۱۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مداوم کارکنان بهداشتی و راهنمای اداره کارگاه آموزشی
آبات ، فرد ؛  تهران شرکت سهامی پخش فردوس : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مرکز بازآموزی و آموزشهای آزاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۱۵‬,‭آ۱۱۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش علوم تجربی قبل از دبستان
کینگ ، جری ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭‌ک۹۷۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش علوم در مدارس ابتدایی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس علوم تجربی و علوم اجتماعی در مدارس ابتدائی
عزتخواه ، کریم ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ع۵۶۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علم سیاست در ایران
ازغندی ، علیرضا ؛  تهران باز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۴۵۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
علم و روش آن
خلخالی ، مرتضی ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۰۱‬,‭‌خ۶۷۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس علوم تجربی ابتدایی ویژه مراکز و دانشسراهای تربیت معلم
[تهران ] وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭ر۸۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی در آموزش علوم ابتدایی
هارلن ، وین ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭‌ه۲۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بپرس تا بگویم
غیاثی ، محمدناصر ؛  تهران نشر باران   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭‌غ۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الاساسیات = اساسیات >فی تدریس العلوم
قلاده ، فواد سلیمان ؛  الدار العربیه للموسوعات   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۵۰۷‬,‭‌ق۷۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بسوی آموزش علمی
توماس ، فردریک ؛  تهران موسسه روشهای سوادآموزی بزرگسالان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۴‬,‭‌ت۸۷۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی
ادیب نیا، اسد ؛  تهران دواوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۸۳۰۴۴‬,‭‌ف‍لا۳۴۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای ساده در آموزش علوم
[تهران ] سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۵۰۷‬,‭آ۴۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کودکان تحقیقگر، آموزش چالشگر
دوبو، ماکس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭د۷۳۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای تکمیلی در آموزش علوم تجربی اول دبستان
طاهری ، حسن ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭ط۲۸۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
علم تفکر و علم برای تفکر :توصیفی از سرعت بخشی شناختی از طریق آموزش علوم )ESAC(
ادی ، فیلیپ ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۵۰۷‬,‭۱۲۴۱‬,‭‌ف‍لا۳۴۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش علوم در مدارس ابتدایی
ویکتور، ادوارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۳۵۰۴۴‬,‭و ۹۱۴ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2