کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
وه‍ب‍ه‌، م‍ج‍دی‌
خ‍ل‍ی‍ل‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ اح‍م‍د
ب‍دوی‌، اح‍م‍د زک‍ی‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ب‍ن‍ان‍ی‌
دارال‍طل‍ی‍ع‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیه
بدوی ، احمد زکی ؛  بیروت
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۳‬,‭‌ب۳۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاتیح العلوم الانسانیه معجم عربی -فرنسی -انکلیزی
خلیل ، خلیل احمد ؛  بیروت دارالطلیعه للطباعه و النشر   ،
شماره راهنما: ‭۵۰۳‬,‭‌خ۶۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم العبارات السیاسیه الحدیثه انکلیزی -فرنسی -عربی مع مسرد للالفاظ الفرنسیه و العربیه الداله
وهبه ، مجدی ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۹۲م
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭و۸۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معجم المصطلحات الاجتماعیه عربی - فرنسی - انکلیزی
خلیل ، خلیل احمد ؛  بیروت دارالفکر البنانی   ، ۱۹۹۵
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۳‬,‭‌خ۶۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک