کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‍ون‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‍ون‍س‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المیسر = میسر>فی فقه اللغه المطور
علی ، محمد محمدیونس ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدخل الی اللسانیات
علی ، محمد محمدیونس ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه فی علمی الدلاله و التخاطب
علی ، محمد محمدیونس ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۳‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک