کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
خ‍ان‍دان‌ ن‍ب‍وت‌ -اح‍ادی‍ث‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ع‍ه‍دات‌( ف‍ق‍ه‌)
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
پ‍ول‌ -اروپ‍ا
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ .اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
اف‍س‍ان‍ه‌ ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍رم‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د
وب‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
لاروک‌، پ‍ی‍ر
ب‍ری‍س‌، ن‍ی‍ک‍لا
خ‍ل‍ع‍ت‍ب‍ری‌، ج‍واد
رع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ری‍م‌
ل‍ب‍اف‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍زت‍خ‍واه‌، ک‍ری‍م‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ور، آرم‍ان‌-دن‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
گ‍ری‍م‍ال‌، پ‍ی‍ر
ای‍زدی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
روح‍ان‍ی‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دوران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ب‍ه‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ار پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ف‍ردوس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ن‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی جوانان
رعیت علی آبادی ، مریم ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳۰۵۲۳‬,‭ر۶۲۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۸‬,‭‌ک۷۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی تخلفات اداری
علی آبادی ، علی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۳۲،/۵۵‬,‭‌ع۸۳۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان بیسیک
لواسانی ، محمد تقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹ب‌/۱۳۳‬,‭‌ل۶۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی هدفهای پرورشی
تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭ط۴۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۸۳۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی
ایزدی ، علی اکبر ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس علوم تجربی و علوم اجتماعی در مدارس ابتدائی
عزتخواه ، کریم ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ع۵۶۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات تکنولوژی آموزشی
علی آبادی ، خدیجه ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های بابل و ایران باستان
گریمال ، پیر ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۰۹۵۵‬,‭‌گ۴۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موازین قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طبقات اجتماعی
لاروک ، پیر ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۵‬,‭‌ل۱۵۸ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظام پولی اروپایی
شور، آرمان -دنی ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۴۰۹۴۰‬,‭‌ش۷۱۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مظلومی گمشده در سقیفه
لباف ، علی ؛  تهران منیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ل۳۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد و سقوط اعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی
علی آبادی ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ع۸۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الوصول =وصول >الی مناقب الی الرسول
روحانی نجف آبادی ، علی ؛  قم علمیه   ، ۱۳۶۳ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭ر۷۸۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی
وب ، سیلویا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۰۶‬,‭و۳۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱
خلعتبری ، جواد ؛  تهران بهین نگار پردازش گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌خ۶۷۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم فناوری اطلاعات
خرم آبادی ، عبدالصمد ؛  تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۳۲۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های روانشناسی با برنامه اس پی اس اس ( ویرایش های ۸ ،۹ ، ۱۰ و۱۱)
بریس ، نیکلا ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۷۲۷‬,‭‌ب۵۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4