کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍م‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ع‍رب‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ص‍ن‍ع‍ا -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍وک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۰-۱۱۷۳ ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ی‍م‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ی‍م‍ن‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍وک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۲۵۰-۱۱۷۳ ق‌
ش‍وک‍ان‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍اک‍رو، اری‍ک‌
رازی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۴۶۰ق‌
ع‍م‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دارال‍م‍خ‍ت‍ار
دارال‍ک‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حولیات النعمی التهامیه من تاریخ الیمن الحدیث ۱۲۱۵- ۱۲۵۸ ه -۱۸۰۰ - ۱۸۴۲ م
عمری ، حسین بن عبدالله ؛  دمشق دارالکر   ، ۱۴۰۷ه.
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۳۲‬,‭‌ع۹۱۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الشوکانی " اسلاک الجواهر "و الحیاه الفکریه و السیاسیه فی عصره ۱۲۵۰-۱۱۷۳ ه
شوکانی ، محمد بن علی ،۱۲۵۰-۱۱۷۳ ق ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۹د‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مدینه صنعاء
رازی ، احمد بن عبدالله بن محمد،- ۴۶۰ق ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۹۸۹م =۱۴۰۹ق
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۳۲‬,‭ر۱۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الیمن =یمن >و الغرب ۱۹۶۲-۱۵۷۱ م
ماکرو، اریک ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۷ق =۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۳۲‬,‭‌م۱۵۶‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<المنار=منار >و الیمن
عمری ، حسین بن عبدالله ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۸ه
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۳۲‬,‭‌ع۹۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الامراء=امراء >العبید و الممالیک فی الیمن
عمری ، حسین بن عبدالله ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۹ه
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۹‬,‭‌ع۹۱۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<المورخون =مورخون >الیمنیون فی العصر الحدیث
عمری ، حسین بن عبدالله ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۹ه
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ع۹۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصادر التراث الیمنی فی المتحف البریطانی
عمری ، حسین بن عبدالله ؛  دمشق دارالمختار   ، ۱۴۰۰ه
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳۱۰۹۴۲۱۲‬,‭‌ع ۹۱۳ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الامام =امام >الشوکانی رائد عصره
عمری ، حسین بن عبدالله ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۹۲۴‬,‭‌ش۷۲۹/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فی السلوک الاسلامی القویم :رسالتان لشیخ الاسلام الشوکانی
شوکانی ، احمدبن محمد ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۷ق
شماره راهنما: ‭۲۹۶‬,‭۶۱‬,‭‌ش۷۲۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک