کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍وی‍دات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
ح‍س‍اب‍داری‌
پ‍رت‍غ‍ال‌ -ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ -ف‍ن‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
آم‍ار
ادب‍ی‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌،۱۷۹۹-۱۷۸۹
دوگ‍ل‌، ش‍ارل‌،۱۹۷۰-۱۸۹۰ - خ‍اطرات‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰ م‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍وراس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌
ح‍ل‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ر
دوگ‍ل‌، ش‍ارل‌
طوال‍ب‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ب‍ات‍ی‍ق‍ول‌، ه‍ن‍ری‌
س‍وب‍ول‌، آل‍ب‍ر
ف‍وده‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍ک‍ارپ‍ی‍ت‌، روب‍ر
ش‍ن‍ی‍در، ف‍رت‍ان‌
آرون‌، ری‍م‍ون‌
ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌
ش‍ح‍اده‌، ج‍ورج‌
روت‍م‍ان‌، ک‍ورت‌
م‍رح‍ب‍ا، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ک‍روزی‍ه‌، م‍وری‍س‌
ن‍ک‍روف‌، ی‍ون‍س‌
ن‍ق‍ی‍ب‌، ع‍اطف‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
ع‍وی‍دات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الادب الالمانی
روتمان ، کورت ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۸۳۰‬,‭۹‬,‭ر۷۶۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدخل الی الاحصاء
حلیمی ، عبدالباقر ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵‬,‭‌ح۷۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اشعار جورج شهاده
شحاده ، جورج ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۳۸۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الفجری = فجری >
فوده ، علی ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۶۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ف۷۸۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قوت الارض و القوت الجدید
ژید، آندره پل گیوم ؛  بیروت عویدات   ، ۴م ۱۹۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭ژ۸۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<المحاسبه =محاسبه >
فوراستیه ، ژان ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭‌ف۸۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه =نظریه >العامه للمسئوولیه الناشئه عن فعل الغیر
نقیب ، عاطف ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۷ق
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ن۵۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للمسوولیه الناشئه عن الفعل الشخصی الخطا و الضرر
نقیب ، عاطف ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ن۵۹۳‌نظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه القانون
باتیقول ، هنری ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌ب۱۳۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فی اشکالیه المقدس او تحولات التغیر الاجتماعی السکیولوجیه
طوالبی ، نورالدین ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭ط۸۳۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<المساله = مساله >الفلسفیه
مرحبا، محمد عبدالرحمن ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۱۰۱‬,‭‌م۴۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء
بیروت منشورات عویدات   ، ۱۴۱۵ه
شماره راهنما: ‭۱۸۱‬,‭۰۷‬,‭ر‌ت۴۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المجتمع =مجتمع >الصناعی
آرون ، ریمون ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۳۶‬,‭آ۴۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الحضارات العام
کروزیه ، موریس ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ک۴۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الثوره الفرنسیه
سوبول ، آلبر ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۹۴۴‬,‭۰۴‬,‭‌س۷۸۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الفلسفه الاسلامیه
کوربن ، هانری ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌ک۷۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سوسیولوجیا الادب
اسکارپیت ، روبر ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معرکه وادی المخازن بین الملوک الثلاثه
نکروف ، یونس ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۹۴۶‬,‭۹‬,‭‌ن۶۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مذکرات الحرب :النفیر۱۹۴۲-۱۹۴۰
دوگل ، شارل ؛  بیروت عویدات   ، ۱۳۸۳م
شماره راهنما: ‭۹۴۴‬,‭۰۸۳۰۹۲‬,‭د۷۷۷‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الفنون العسکریه
شنیدر، فرتان ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۳۵۵‬,‭۰۲‬,‭‌ش۶۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8