کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ی‍س‍وی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ب‍زه‍ک‍اران‌ و م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ج‍رم‌ ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ی‍س‍وی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوافع الجریمه
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌ع۹۸۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علاج المجرمین
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ع۹۸۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<القانون = قانون >الجنائی من المنظور النفسی
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۹۸۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اتجاهات جدید فی علم النفس الجنائی
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ع۹۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک