کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : غ‍دی‍ر خ‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍دی‍ر خ‍م‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
غ‍دی‍ر خ‍م‌، خ‍طب‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اح‍ادی‍ث‌ خ‍اص‌( غ‍دی‍ر)
ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌ -ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌-.اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
غ‍دی‍ر خ‍م‌ -ش‍ع‍ر
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌.
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ارف‍ع‌، ک‍اظم‌،۱۳۲۳ - ، ش‍ارح‌
ق‍اری‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ب‍اس‍ی‌، پ‍روی‍ز
ع‍م‍ادزاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،۷۴۸-۶۷۳ ق‌
دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ادق‍ی‌، اص‍غ‍ر
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
طب‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍واح‍د، ق‍رن‌۱۳ ؟ق‌.
ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر دوره‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‌
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ج‍ارال‍ل‍ه‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌
ن‍ور ف‍اطم‍ه‌(س‌)
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌
م‍ه‍رآوران‌
ن‍ور ف‍اطم‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ث‍م‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: وزارت‌ ک‍ش‍ور
دل‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الغدیر= غدیر >فی التراث الاسلامی
طباطبایی ، عبدالعزیز ؛  قم نشر الهادی   ، ۱۴۱۵=۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷۴۵۲‬,‭ط۳۷۹‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فی رحاب الغدیر، شذرات من موسوعه الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب
امینی ، عبدالحسین ؛  قم موسسه النشر الاسلامی   ، ۱۴۱۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
غدیر در آیینه کتاب :کتابشناسی غدیر شامل کتب چاپی خطی به زبانهای فارسی ، عربی ، اردو و انگلیسی
انصاری ، محمد ؛  قم نشر الهادی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷۴۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الغدیر = غدیر >فی الکتاب و السنه و الادب
امینی ، عبدالحسین ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۳ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه الغدیر
امینی ، عبدالحسین ؛  تهران جامعه تعلیمات اسلامی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌غ‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جهشها
حکیمی ، محمدرضا ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ح۷۵۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
غدیر در شعر فارسی
موسوی گرمارودی ، مصطفی ، گردآورنده ؛  قم دفتر نشر الهادی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸۳۱‬,‭‌م۸۴۲‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حماسه غدیر( و آشکار شدن توطئه های پنهان )
دشتی ، محمد ؛  قم موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین (علیه السلام )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭د۵۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ولایت علوی در روایت نبوی :خطبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم به ضمیمه زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام در روز غدیر
[تهران ] موسسه فرهنگی هنری ثمین   ، ۱۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵‬,‭و۷۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبعث و غدیر
همائی ، جلال الدین ؛  نور فاطمه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌ه۶۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه غدیر
دشتی ، محمد ؛  قم موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭د۵۷۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیام بزرگ از بزرگ پیامبران
عمادزاده ، حسین ؛  تهران
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ع۸۷۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هدیه غدیریه :دو نامه سیاه و سپیده
طبسی ، محمدرفیع بن عبدالواحد، قرن ۱۳ ؟ق . ؛  مشهد موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام   ، ۱۴۱۵ق . =۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭ط۴۴۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پاسداران حماسه غدیر
عباسی ، پرویز ؛  تهران نور فاطمه (س )   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ع۲۹۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خطبه النبی ( ص )فی حجه الوداع دراسه تحلیله
محمد( ص )، پیامبر اسلام ؛  بیروت دارالفکر العربی   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌م۳۳۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نهج الولایه :شرح خطبه غدیریه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام
ارفع ، کاظم ،۱۳۲۳ - ، شارح ؛  تهران پیام عدالت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ف‍لا۴۲۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موعود غدیر :سیمای حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه )به روایت غدیر
صادقی ، اصغر ؛  تهران مهرآوران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ص۱۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رساله " طرق حدیث :"من کنت مولاه فعلی مولاه
ذهبی ، محمدبن احمد،۷۴۸-۶۷۳ ق ؛  قم دلیل   ، ۱۴۲۱ق . =۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭ذ۸۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غدیریه
قاری ، محمد جعفر بن محمد صالح ؛  نشر محمدصادق جاراللهی   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵۲‬,‭‌ق۱۶۵‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چهل حدیث ولایت و غدیر
[تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور فرهنگی : وزارت کشور   ، ۱۴۱۵ق . =۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌چ۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5