کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ -دس‍ت‍ور
زب‍ان‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ور
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ت‍اج‍ی‍ک‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
رض‍ی‌، ه‍اش‍م‌
ع‍دن‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍اق‍ری‌، م‍ه‍ری‌
خ‍ان‍ل‍ری‌، پ‍روی‍ز
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وزی‍ری‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، اش‍رف‌
اح‍م‍دی‌ گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو
ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌، ای‍ران‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌
خ‍واج‍ه‌، ب‍ه‍رام‌
لازار، ب‌.ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ول‍ف‌، ب‍ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍اب‍ل‌
ف‍ردوس‌
ف‍اطم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ت‍وس‌
خ‍ورش‍ی‍د ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍روه‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ق‍طره‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
عربی در فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه جامعی در قواعد، لغت ، تجزیه -ترکیب و اصطلاحات زبان انگلیسی
لازار، ب .ی ؛  مولف ، بکوشش حسن صفائی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ل۱۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستور امروز شامل پژوهش های تازه ای در صرف و نحو فارسی معاصر با اشاراتی به فارسی قدیم و زبان محاوره
فرشیدورد، خسرو ؛ 
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی
انوری ، حسن ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی با حل تمرینات و معنی لغات و تصحیح اغلاط
تهران فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭د‌ش۵۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهائی درباره دستور زبان فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جمله و تحول آن در زبان فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فارسی ایران و تاجیکستان ( یک بررسی مقابله ای )
کلباسی ، ایران ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ک۶۳۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ زبان فارسی
باقری ، مهری ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۷ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ب۲۴۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستور روشمند
عدنانی ، منوچهر ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ع۴۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستور تطبیقی ایتالیایی -فارسی
وزیری فراهانی ، اشرف ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۵۵‬,‭و۵۹۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی
انوری ، حسن ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹د‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
نجفی ، ابوالحسن ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۴۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ن۳۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی
ابوالقاسمی ، محسن ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۰۲۵‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فارسی باستان :دستور، گزیده ای از کتیبه ها، واژه نامه
رضی ، هاشم ؛  تهران فروهر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۰۲۵‬,‭ر۵۹۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر زبان فارسی
ابوالقاسمی ، محسن ؛  تهران بنیاد اندیشه اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین فرهنگ لغات مشابه بانضمام نکاتی برگزیده و جامع از دستور زبان فارسی
خواجه ، بهرام ؛  تهران خورشید نو   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌خ۷۷۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی
احمدی گیوی ، حسن ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۷د‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه عمومی زبان
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۶- ۱۳۸۰ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ب۲۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی
خانلری ، پرویز ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌خ۲۶۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7