کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارس‍ی‌ -گ‍وی‍ش‍ه‍ا -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -گ‍وی‍ش‍ه‍ا -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ا، ص‍ادق‌
پ‍ورری‍اح‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گردآوری گویشها
کیا، صادق ؛  تهران اداره فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‬,‭۰۷۲‬,‭‌ک۹۱۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناسائی گویشهای ایران
پورریاحی ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‬,‭۰۷۲‬,‭‌پ۶۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک