کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌( ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۶ ق‌ -.ش‍ع‍ر
 
پدیدآور:
ب‍ارک‍ر، ک‍ری‍س‌
ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ت‍ک‍ا
ص‍ب‍ح‌ ام‍روز
ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
م‍رس‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ی‍م‍اژ
م‍رس‍ل‌؛ ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
م‍رن‍ج‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هزار اسم قلم خورده :مجموعه غزل
فرجی ، مهدی ؛  کاشان مرنجاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ای تو راز روزهای انتظارعاشقانه هایی برای حضرت موعود( عج )
فرجی ، مهدی ؛  کرمانشاه صبح امروز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۸۳۵۱‬,‭‌ف۳۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روسری باد را تکان می داد
فرجی ، مهدی ؛  کاشان ؛ تهران مرسل ؛ فصل پنجم   ، ۱۳۸۲-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شب بی شعر :گزیده اشعار
فرجی ، مهدی ؛  تهران تکا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴‌ش‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
منم که می گذری
فرجی ، مهدی ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۹۱-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴‌م‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میخانه ی بی خواب
فرجی ، مهدی ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۹۱-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات فرهنگی :نظریه و عملکرد
بارکر، کریس ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۱-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭‌ب۱۸۱‌م‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زیر چتر تو باران می آید
فرجی ، مهدی ؛  تهران نیماژ   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴ز‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آن روزها گفتم ...
فرجی ، مهدی ؛  تهران نیماژ   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴آ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
و چشم های تو باران :مجموعه غزل
فرجی ، مهدی ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴و‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قرار نشد
فرجی ، مهدی ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴‌قر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک