کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍رخ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادی‍ان‌
اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌
م‍وری‍ان‍ه‌ه‍ا
م‍ورچ‍ه‌ه‍ا
ب‍وپ‍اش‍ا، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍اب‍ی‍گ‍ری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ق‍رآن‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ -ف‍رق‍ه‌ ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ت‍رل‍ی‍ن‍گ‌، م‍وری‍س‌
ش‍ات‍و ب‍ری‍ان‌، ف‍ران‍س‍وا اگ‍وس‍ت‌ رن‍ه‌
ب‍وآر، س‍ی‍م‍ون‌ دو
س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌
روس‍و، ژان‌ ژاک‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ف‍ض‍ائ‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
اس‍ت‍ان‍دال‌
 
ناشر:
دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ف‍رخ‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ف‍رخ‍ی‌
ف‍رخ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ف‍رخ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
سرخ و سیاه
استاندال ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول روانشناسی انگیزه های روانی
سارتر، ژان پل ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌س۱۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در تاریخ و فلسفه ی بابیگری ، بهائیگری و کسروی گرائی
فضائی ، یوسف ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۷۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اگزیستانسیالیزم :یا مکتب انسانیت
سارتر، ژان پل ؛  ۰۰تهران فرخی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۱۴۲‬,‭۷۸‬,‭‌س۱۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راز بزرگ
مترلینگ ، موریس ؛  تهران فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۱۲۸‬,‭۵‬,‭‌م۲۳۹ر‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در تاریخ و فلسفه ی مذاهب اهل سنت :مذهب ابوحنیفه ، مذهب مالکی ، مذهب شافعی ، مذهب حنبلی ، مذهب اشاعره ، مذهب ماتریدی ، مذهب معتزله ، مذهب زیدی و فرقه ی اسماعیلیه
فضائی ، یوسف ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵‬,‭‌ف۷۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رنجها و نبردهای جمیله بوپاشا، دختر پیکار جوومبارز الجزایری
بوآر، سیمون دو ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۳۶۵‬,‭۴۵‬,‭‌ب۷۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قرارداد اجتماعی درباره اصول حقوق سیاسی و منشاء عدم تساوی حقوق بین مردم
روسو، ژان ژاک ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی فرخی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۵‬,‭ر۸۲۴‌ق‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دنیای مورچگان
مترلینگ ، موریس ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۵۹۵‬,‭۷۹۶‬,‭‌م۲۳۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زندگی موریانه
مترلینگ ، موریس ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۵۹۵‬,‭۷۳۶‬,‭‌م۲۳۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و اسرار هپینوتیزم و تله پاتیزم
یوسفی ، عبدالحمید ؛  تهران دبیرستان فرخی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ی۸۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
محاکمه
کافکا، فرانتس ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زنبق دره
بالزاک ، اونوره دو ؛  تهران فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۷‬,‭‌ب۲۶۱ز‌ب‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مسخ
کافکا، فرانتس ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۲۴۶‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعترافات
مترلینگ ، موریس ؛  تهران موسسه مطبوعاتی فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۲‬,‭‌م۲۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرگ
مترلینگ ، موریس ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۲‬,‭‌م۲۳۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بابا گوریو
بالزاک ، اونوره دو ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی فرخی   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۷‬,‭‌ب۲۶۱‌ب‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رنه و آتالا، سه تابلوی بسیار نفیس از عشق های آسمانی
شاتو بریان ، فرانسوا اگوست رنه ؛  تهران فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ش۱۱۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
استفراغ
سارتر، ژان پل ؛  تهران فرخی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌س۱۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیگانه
کامو، آلبر ؛  تهران فرخی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3