کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶-۳۲۹ ؟ ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ .ب‍رگ‍زی‍ده‌ .رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶-۳۲۹ ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌، ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۴ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۴ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ .ب‍رگ‍زی‍ده‌ .رس‍ت‍م‌ و اس‍ف‍ن‍دی‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
رس‍ت‍گ‍ار ف‍س‍ای‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍دن‍ی‌، ب‍درال‍دی‍ن‌، ش‍ارح‌
ج‍ودت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
دارائ‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ری‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
ن‍ول‍دک‍ه‌، ت‍ی‍ودور
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د
رض‍اق‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍ار، ه‍م‍ا، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ک‍ی‍ا، ص‍ادق‌
ح‍م‍ی‍دی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د، ش‍ارح‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
رس‍ت‍گ‍ارف‍س‍ای‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌
رض‍ا، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
م‍س‍ک‍وب‌، ش‍اه‍رخ‌، وی‍راس‍ت‍ار
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
اس‍پ‍رک‌
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
ن‍ش‍ر ج‍ام‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ف‍ی‍روز ن‍ش‍ر س‍پ‍اه‍ان‌
ج‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
طرح‌ ن‍و
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍ی‍ک‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (زن‍ج‍ان‌)، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍وی‍د
ن‍ش‍ر ن‍اش‍ر
ن‍ش‍ر ن‍اش‍ر ق‍طره‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
تن پهلوان و روان خردمند پژوهشهایی تازه در شاهنامه
مسکوب ، شاهرخ ، ویراستار ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه آیین بزرگداشت آغاز دومین هزاره سرایش شاهنامه در اصفهان ۱۲ تا ۱۴ دی ماه ۱۳۶۹
اصفهان فیروز نشر سپاهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیست و یک گفتار درباره شاهنامه و فردوسی
رستگارفسایی ، منصور ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌نر‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیامهای پژوهشی در شاهنامه فردوسی
دارائی ، بهمن ؛  زنجان دانشگاه آزاد اسلامی (زنجان )، حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌شد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خودکامگی :تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش
رضاقلی ، علی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌نر‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه و مازندران
کیا، صادق ؛  تهران اندیشه نیک   ، [۱۳۵۷]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌ک‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داستان رستم و اسفندیار( از شاهنامه فردوسی )
انوری ، حسن ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹ذ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جاذبه های فکری فردوسی
رنجبر، احمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳،/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حماسه ملی ایران
نولدکه ، تیودور ؛  تهران نشر جامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳،/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی
جودت ، حسین ؛  ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ش‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حماسه رستم و سهراب
رستگار فسایی ، منصور ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌شر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رستم دستان
سیار، هما، اقتباس کننده ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳/‌ش‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
غمنامه رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران نشر ناشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ش‌ش،‌ف‍لا۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رزم نامه ی رستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران نشر ناشر قطره   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ش‌ش‬,‭۱۳۶۸ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون رستم و اسفندیار( به همراه متن کامل از شاهنامه مسکو)
شمیسا، سیروس ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ش‌ش‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای بر کاخ بلند و گزندناپذیر شاهنامه
مدنی ، بدرالدین ، شارح ؛  تهران نشر اندیشه   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ش‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فردوسی و هومر
جمالی ، کامران ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی
حمیدیان ، سعید، شارح ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در اندیشه های فردوسی :تفسیر و تحلیل شاهنامه ، برگزیده اشعار
رضا، فضل الله ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۵۳-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌نر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سرچشمه های فردوسی شناسی :مجموعه نوشته های کهن درباره فردوسی و شاهنامه و نقد آنها
ریاحی ، محمد امین ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش/‌نر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7