کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -پ‍ی‍ش‍ون‍ده‍ا و پ‍س‍ون‍ده‍ا
ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ور
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ف‍ارس‍ی‌ -اش‍ت‍ق‍اق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴.
ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو،۱۳۰۸ - - ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
ت‍رج‍م‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ات‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، زه‍را
ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو
 
ناشر:
[طه‍وری‌]
زوار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍خ‍ن‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عربی در فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستور امروز شامل پژوهش های تازه ای در صرف و نحو فارسی معاصر با اشاراتی به فارسی قدیم و زبان محاوره
فرشیدورد، خسرو ؛ 
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهائی درباره دستور زبان فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جمله و تحول آن در زبان فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درباره ادبیات و نقد ادبی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ف۵۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حماسه انقلاب
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۵۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
املاء، نشانه گذاری ، ویرایش
فرشیدورد، خسرو ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ف۵۴۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
نقد و تحلیل اشعار سهراب سپهری
خاتمی کاشانی ، زهرا ؛  تهران : دانشگاه تهران ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۵ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستور مفصل امروز برپایه زبانشناسی جدید شامل پژوهشهای تازه ای درباره آواشناسی و صرف و نحو فارسی معاصر و مقایسه آن با قواعد دستوری انگلیسی و فرانسه و عربی ، با اشاراتی بفارسی قدیم و زبان محاوره
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یادگارنامه استاد دکتر خسرو فرشیدورد
تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۳۶۲‬,‭‌ف/۵۴۲‌س‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دامنی گل
فرشیدورد، خسرو ؛  [تهران ] [طهوری ]   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ف ۵۴۲ د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون ترجمه ( مجموعه مقالات )
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۸‬,‭۰۲‬,‭‌ف۵۴۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیشوندها و پسوندهای فارسی همراه گفتارهائی درباره دستور زبان فارسی برای استادان و دانشجویان زبانشناسی و ادبیات و مترجمان زبانهای خارجی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مساله درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ف۵۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی :ترکیب و تحول آن در زبان فارسی دستوری برای واژه سازی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲‌ت‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دستور مختصر تاریخی زبان فارسی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران زوار   ، ۱۳۹۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲د‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستور مختصر امروز برپایه زبانشناسی جدید شامل پژوهشهای تازه ای درباره آواشناسی و صرف و نحو فارسی معاصر و مقایسه آن با قواعد دستوری انگلیسی و فرانسه و عربی ، با اشاراتی بفارسی قدیم و زبان محاوره
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ف۵۴۲دز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک