کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ش‍ع‍ر
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ش‍ی‍راز -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ارس‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌-۱۳۲۷-۱۳۴۴ ق‌
 
پدیدآور:
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض -آهنگها و آوازها
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف۵۴۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره شعرای دارالعلم شیراز بخشی از دریای کبیر
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف۵۴۳د/‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آثارالعجم در تاریخ و جغرافیای شروح بلاد و اماکن فارس ، شامل تواریخ متعلقه بهر ناحیه ، کتیبه ها، وقفنامه ها...
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶۰۴‬,‭‌ف۵۴۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک