کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ل‍طی‍ف‍ه‌، ه‍ج‍و و طن‍ز
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
م‍راج‍ع‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وآم‌،۱۹۲۸maoN ,yksmohC. -
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ای‍م‍ن‌، لاری‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍زب‌دف‍ت‍ری‌، ب‍ه‍روز
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، پ‍ری‍وش‌
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ی‍وی‌، ری‍م‍ون‌
ب‍ی‍رس‌، آم‍ب‍روز
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
پ‍ل‍ی‍ن‍و، ج‍ک‌
ق‍ی‍م‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌
اح‍م‍دی‌ پ‍ور، طاه‍ره‌
ک‍م‍پ‌ب‍ل‌، ف‍رن‍ک‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍وت‍ی‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روابط بین الملل
پلینو، جک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۳‬,‭‌پ۵۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمپ بل ، فرنک ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۰۱‬,‭‌ک۷۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک فارسی - انگلیسی حاوی ۳۰۰۰۰ لغت بسیط و مرکب و اصطلاحات فارسی و ترجمه آنها به انگلیسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات دستوری زبان انگلیسی
احمدی پور، طاهره ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیطان دوزبانه
بیرس ، آمبروز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۱۷‬,‭۴‬,‭‌ب۹۳۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی شناخت خدمات و کتاب های مرجع
مرادی ، نورالله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌م۴۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی -روانپزشکی به انگلیسی -فارسی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۳‬,‭‌پ۵۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته :انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۳‬,‭و۱۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری و عملی )
کیوی ، ریمون ؛  تهران فرهنگ معاصر توتیا   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۹۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کامپیوتر انگلیسی -فارسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۳‬,‭‌م۳۵۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون زبان و زبانشناسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ب۲۲۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درباره نوآم چامسکی
عزب دفتری ، بهروز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ع۵۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظام آوایی زبان :نظریه و تحلیل
هایمن ، لاری ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۱۴‬,‭‌ه۴۱۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۲۲۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی انگلیسی دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی ومعانی انگلیسی آنها با تلفظ لغات ...
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ج‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی انگلیسی :دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی و معانی انگلیسی آنها با تلفظ لغات به حروف انگلیسی به ضمیمه بحث کافی از کلیه نکات صرف و نحوی فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‌ج‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نو در آموزش دستور زبان انگلیسی از ابتدایی تا عالی ، دبیرستان - کنکور - اعزام دانشجو - دانشگاه
منوچهری ، پریوش ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌م۸۱۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر عربی -فارسی
قیم ، عبدالنبی ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ق۹۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف هنر
پاکباز، روئین ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۷۰۳‬,‭‌پ۲۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک حییم انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ح۹۹۹‌ف‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4