کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌.
ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
ای‍ران‌ -ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -ای‍ران‌
خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۴۸۱-۳۹۶ ق‌ -.م‍ن‍اج‍ات‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍رک‍ی‍ه‌
ظل‌ ال‍س‍ل‍طان‌، م‍س‍ع‍ودم‍ی‍رزا ب‍ن‌ ن‍اص‍ر،۱۳۳۶-۱۲۶۶ ق‌.
خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
ف‍ارس‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌-۱۳۲۷-۱۳۴۴ ق‌
 
پدیدآور:
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
ظل‌ ال‍س‍ل‍طان‌، م‍س‍ع‍ود ب‍ن‌ م‍ی‍رزاب‍ن‌ن‍اص‍ر،۱۳۳۶-۱۲۶۶ ق‌
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،- ۷۲۰ق‌
ه‍ات‍ف‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،- ۱۱۹۸ق‌
م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌، رض‍ا
دام‍از، ژاک‌
ای‍ران‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د،۱۲۱۳ ؟
ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۴۸۱-۳۹۶ ق‌
ش‍ی‍رچ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
س‍ی‍ف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍واب‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‌
 
ناشر:
س‍ی‍اول‍ی‌ (ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را)
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
ی‍س‍اول‍ی‌ " ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را"
ی‍س‍اول‍ی‌ (ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش خط و خطاطان
ایرانی ، عبدالمحمد،۱۲۱۳ ؟ ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۶۳؟]
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭ف‍ا/۶۱۹۹‬,‭‌ف‍لا۹۶۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیض الدموع
نواب طهرانی ، محمد ابراهیم ؛  تهران یساولی " فرهنگسرا"   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۴‬,‭‌ن۶۶۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجیع بند هاتف
هاتف اصفهانی ، احمد،- ۱۱۹۸ق ؛  [تهران ] فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ه۱۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منظومه گلشن راز
شبستری ، محمود بن عبدالکریم ،- ۷۲۰ق ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ش۳۵۸‌گر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مسعودی
ظل السلطان ، مسعود بن میرزابن ناصر،۱۳۳۶-۱۲۶۶ ق ؛  تهران یساولی (فرهنگسرا)   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۹۲۴‬,‭ظ۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاب شکسته
شیرچی ، اسرافیل ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭ف‍ا/۶۱۹‬,‭‌ش۹۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر خطاطی در ترکیه از قرن دوازدهم
داماز، ژاک ؛  تهران سیاولی (فرهنگسرا)   ،
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭د۲۸۸‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیوه شکسته نگاری
مشعشعی ، رضا ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭ف‍ا/۶۱۹‬,‭‌م۵۷۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران
ویلسون ، کریستی ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ،
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۵۰۹۵۵‬,‭و۹۴۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از مناجات خواجه عبدالله انصاری بانضمام ترجیع بند هاتف اصفهانی
انصاری ، عبدالله بن محمد،۴۸۱-۳۹۶ ق ؛  [تهران ] فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۴۳۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظم و نظمیه در دوره قاجاریه
سیفی ، مرتضی ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۰۹۵۵‬,‭‌س۹۵۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آثارالعجم در تاریخ و جغرافیای شروح بلاد و اماکن فارس ، شامل تواریخ متعلقه بهر ناحیه ، کتیبه ها، وقفنامه ها...
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶۰۴‬,‭‌ف۵۴۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک