کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ری‍د، م‍اه‍ر ش‍ف‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز، ۱۸۸۸- ۱۹۶۵ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز
ف‍ری‍د، م‍اه‍ر ش‍ف‍ی‍ق‌
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍م‍رک‍ز ال‍ق‍وم‍ی‌ ل‍ل‍ت‍رج‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فی الادب و النقد
فرید، ماهر شفیق ؛  قاهره الهیئه المصریه العامه للکتاب   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف۶۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ت .س .الیوت :شاعرا و ناقدا و کاتبا مسرحیا
الیوت ، تامس استرنز ؛  قاهره المرکز القومی للترجمه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۲۱‬,‭۹۱۲‬,‭‌ف‍لا۷۵۹،/‌س‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک