کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ش‍ار روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
زن‍ان‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
وق‍ت‌ -ت‍ن‍ظی‍م‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اض‍طراب‌ -درم‍ان‌
اض‍طراب‌
ل‍ذت‌ و ل‍ذت‌ گ‍رای‍ی‌
آرام‍ش‌ و آس‍ای‍ش‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍س‍ون‌، ه‍رب‍رت‌
ک‍وران‌، دول‍ورس‌
اس‍ت‍ورا
ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ک‍اظم‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، دی‍وی‍د
ول‍ف‌، س‍ولا
پ‍اول‌، ت‍رور
ک‍وپ‍ر، ک‍ری‌ ل‍ی‍ن‌
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
پ‍ی‍رس‍ال‌، پ‍ل‌
گ‍م‍ل‍چ‌، وال‍ت‍راچ‌
ش‍ی‌وی‍ت‍س‌، م‍ارج‍وری‌ ه‍ن‍س‍ن‌
س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ اس‍ت‍رس‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۷۱ : ت‍ه‍ران‌)
م‍ی‍ش‍ل‌، م‍ی‍ن‍ا
ب‍رای‍ت‌، دب‍ورا
راج‍ر، درک‌
ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ورک‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ک‍ارول‌
 
ناشر:
م‍دب‍ر
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
س‍م‍ت‌
دروی‍ش‌ع‍ل‍ی‌ اح‍س‍ان‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌
غ‍زل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ای‍ران‌
ک‍وش‍ا م‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ی‍اس‍م‍ن‌
اب‍ج‍د
رش‍د
ال‍ب‍رز
ی‍ادآوران‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
س‍ارگ‍ل‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کودکان تحت فشار=sserts rednu nerdlihC
ولف ، سولا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭۴‬,‭و۷۳۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استرس در راه موفقیت ( برای مدیران مدارس )
گملچ ، والتراچ ؛  تهران ابجد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌گ۶۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاهش فشار در محیط کار
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۸۲‬,‭‌ه۹۷۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آرامش خلاق
برایت ، دبورا ؛  تهران یاسمن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌ب۴۱۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن
استورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ف‍لا۴۹۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استراحت شفابخش
بنسون ، هربرت ؛  تهران درویش علی احسانی خوانساری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۱۳۲۰۵‬,‭‌ب۷۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استرس
میشل ، مینا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌م۹۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین سمپوزیوم سراسری استرس
سمپوزیوم استرس ( دومین :۱۳۷۱ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علوم ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌س۷۲۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فشار روانی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۳- ۱۳۹۰ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭ر۵۷۵‌م‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان :چگونه هر هفته ۱۰ ساعت به وقت خود بیفزایید
لوئیس ، دیوید ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۹۳‬,‭‌ل۸۲۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نسخه لذت از زندگی
پیرسال ، پل ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌پ۹۱۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی با اضطراب
کوپر، کری لین ؛  یادآوران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌ک۷۶۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قدرت تفکر مثبت و مدیریت استرس
بنی هاشمی ، کاظم ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۴۲‬,‭‌ب۷۳۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس ( برای افراد پرمشغله )
تورکینگتون ، کارول ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌ت۸۱۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنترل اضطراب و فشار روانی
پاول ، ترور ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۲۳‬,‭‌پ۲۶۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
استرس و خانواده سالم
کوران ، دولورس ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌ک۷۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تنشهای شغلی :کنترل ، مهار، و مدیریت آن
فقیه ، نظام الدین ؛  شیراز کوشا مهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ف۷۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فشار روانی :چالش تغییر
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭ر۱۳۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی ، اضطراب و راههای مقابله با آن
پاول ، ترور ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۲۳‬,‭‌پ۲۶۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نشانه های ابرزن بودن
شی ویتس ، مارجوری هنسن ؛  تهران مدبر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲‬,‭‌ش۹۹۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4