کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -م‍دی‍ران‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍ش‍اوره‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
ب‍رخ‍ورد( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -)م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ش‍اوره‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍گ‌، م‍لان‍ی‌
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
ف‍ل‍چ‍ر، ب‍ن‌
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
راس‌، رن‍دال‌
اس‍ت‍ب‍ن‍ی‍ک‍ی‌، م‍ارک‌ ا.
اح‍م‍دی‌، پ‍روی‍ز
راج‍ر، درک‌
ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌
ج‍لال‍ی‌، داری‍وش‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ال‍ی‍م‍و، رای‍ج‍ا، وی‍راس‍ت‍ار
د ب‍ورد، راب‍رت‌
ک‍ی‍ری‍اک‍و، ک‍ری‍س‌
ع‍دال‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
آس‍م‍ان‌ ن‍گ‍ار
ت‍رم‍ه‌
م‍رس‍ل‌
دان‍ژه‌
ب‍ازت‍اب‌
ک‍وش‍ا م‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وی‍رای‍ش‌
رس‍ان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
رش‍د
س‍ارگ‍ل‌
پ‍ی‍ک‌ ب‍ه‍ار
ان‍س‍ان‌ ب‍رت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاهش فشار در محیط کار
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۸۲‬,‭‌ه۹۷۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تنشهای شغلی :کنترل ، مهار، و مدیریت آن
فقیه ، نظام الدین ؛  شیراز کوشا مهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ف۷۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فشار روانی :چالش تغییر
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭ر۱۳۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عوامل روانی -اجتماعی محیط کار
کالیمو، رایجا، ویراستار ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ک۲۵۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کار، فشار روانی ، بیماری و امید به زندگی
فلچر، بن ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۸‬,‭‌ف۸۳۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزگار و فشارهای روانی :راهنمایی کاربردی برای برخورد با استرس در محیط کار
کیریاکو، کریس ؛  تهران پیک بهار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۴۱۲‬,‭‌ک۹۵۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهار استرس در معلمان
کیریاکو، کریس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۴۱۲‬,‭‌ک۹۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی در محیط کار( با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی )
ساعتچی ، محمود ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۷-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌س۱۷۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راههای شناخت و مقابله با استرس شغلی
کینگ ، ملانی ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ک۹۷۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرسودگی از همدلی ( التیام ذهن ، جسم و روح مشاوران حرفه ای )
استبنیکی ، مارک ا. ؛  تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استرس شغلی
راس ، رندال ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭ر۱۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سازگاری با تغییرات زندگی :مهارتهای عملی برای مقابله با فشار روانی
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭ر۱۳۵‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و استرس
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ح۶۹۲‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مشاوره ای در محیط های سازمانی و شغلی ( ویژه ی مدیران )
د بورد، رابرت ؛  تهران انسان برتر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۸۵‬,‭د۳۵۹‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
جلالی ، داریوش ؛  اصفهان آسمان نگار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ج۵۲۴‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
استرس سازمانی ( ساختار و مبانی نظری :)پژوهشی در رفتار سازمانی پیشرفته
عدالتی ، حسین ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌ع۴۶۹‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گرداب پنهان فرسودگی شغلی :عوامل ، پیش گیری ، درمان
ده بزرگی ، غلامرضا ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭د۸۳۱‌گر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تنش ، تنش شغلی و شیوه های مدیریت آن :نظریه ها، مبانی و راه های مهار؛ راهنمای کاربردی برای مدیران
احمدی ، پرویز ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ت‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک