کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار -م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رخ‍ورد( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -)م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، پ‍روی‍ز
ج‍لال‍ی‌، داری‍وش‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍م‍ان‌ ن‍گ‍ار
ت‍رم‍ه‌
س‍ارگ‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاهش فشار در محیط کار
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۸۲‬,‭‌ه۹۷۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و استرس
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ح۶۹۲‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
جلالی ، داریوش ؛  اصفهان آسمان نگار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ج۵۲۴‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تنش ، تنش شغلی و شیوه های مدیریت آن :نظریه ها، مبانی و راه های مهار؛ راهنمای کاربردی برای مدیران
احمدی ، پرویز ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ت‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک