کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ل‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‌ م‍ن‍ش‌، ع‍ب‍اس‌
طارم‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍ث‍ی‍ری‌ ن‍ژاد، م‍ظاه‍ر
دان‍ش‍ی‌ اص‍ل‌، ف‍اطم‍ه‌
ن‍ظاف‍ت‌، م‍ج‍ی‍د
اح‍م‍دی‌ آورزم‍ان‌، ب‍ه‍روز
ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ی‍ک‌ وردی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ش‍ک‍ارس‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ظاف‍ت‌ ی‍زدی‌، س‍ل‍م‍ان‌
گ‍ل‍م‍رادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‍ع‍ل‍ی‌
دی‍ن‍ارون‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌
ص‍ف‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ب‍رزگ‍ر ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، غ‍ض‍ن‍ف‍ر
گ‍ن‍ج‍ی‌ گ‍وه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
س‍ع‍دآب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د
ان‍ص‍اری‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
م‍رس‍ل‌؛ ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
صلای غم :تضمین دوازده بند محتشم کاشانی
کی منش ، عباس ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ فصل پنجم   ، ۱۳۶۶-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۶۸‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
این مرد شناسنامه اش گم شده است
دیناروند، هوشنگ ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭د۹۶۶‌ف‍لا‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روسری باد را تکان می داد
فرجی ، مهدی ؛  کاشان ؛ تهران مرسل ؛ فصل پنجم   ، ۱۳۸۲-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۳۸۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کوچه های پرواز
سلیمانی ، علی ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۶۹۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چیزی قطب نماها را دیوانه می کند :دفتری در ادبیات پایداری
شکارسری ، حمیدرضا ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۵۷۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرشتگان معاصر :دفتری در ادبیات پایداری
نظافت ، مجید ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۴۸۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سنگ های پرنده
تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۷۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تو حقیقتی
دانشی اصل ، فاطمه ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭د۲۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صبح در فنجان نیلوفر
گنجی گوهری ، مهدی ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌گ۶۸۳‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برسد دست صاحبش :مجموعه شعر
کثیری نژاد، مظاهر ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ک۳۸۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هم صدا با سنگ های بی سکوت :دفتری در ادبیات پایداری
گلمرادی ، شیرینعلی ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌گ۶۲۱‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هفتاد و دو آیینه :رباعی های عاشورایی
برزگر قهفرخی ، غضنفر ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۴۴۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرندگان پراکنده اند انسان ها
انصاری نژاد، محمدحسین ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۸۸۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میوه ممنوع
احمدی آورزمان ، بهروز ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راستی صدرا چقدر نام تو با صلح قرابت دارد
طارمی ، فاطمه ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭ط۱۲۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سربازی با گلوله برفی
سعدآبادی ، مجید ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۵۴۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ماه ، بالای سر مجنون :!هایکوهای جبهه
بیک وردی ، علی اصغر ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۵۴‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین هزار خورشید
نظافت یزدی ، سلمان ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۴۸۳‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامه دران
بیابانکی ، سعید ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸۹۴‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هشت چارانه
صفربیگی ، جلیل ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۷۱۲‌ه‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2