کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍لاح‌ ن‍ژاد، ف‍اطم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍لال‌ ق‍رارداد
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍لاح‌ ن‍ژاد، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍پ‍ذی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعلیق در انفساخ قرارداد
فلاح نژاد، فاطمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۴۲ ،PAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی
زراعت ، عباس ؛  تهران دانشپذیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک