کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌ -ق‍رن‌۱۴
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ل‍ف‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۸۲۱ق‌
رس‍ت‍م‍ی‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌
م‍دن‍ی‌ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ص‍اح‍ب‌ ال‍زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دوان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
ث‍روت‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍روک‍س‌، س‍ی‌
اح‍م‍دگ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
ق‍ل‍ف‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۸۲۱ق‌
ده‍ن‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍راف‍راز، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ص‍ری‌، م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌
ص‍ل‍ح‍ج‍و، ع‍ل‍ی‌
ه‍ول‍ک‍ام‍ب‌، م‍اری‍او
 
ناشر:
آگ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
ن‍ش‍ر ق‍و
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍رت‌ دول‍ت‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ام‍ی‍د ی‍زدان‍ی‌
ن‍گ‍ی‍ن‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد ال‍ق‍وم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍طه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام
سمیعی ، احمد ؛  تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌س۷۴۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ادب الکاتب
ابن قتیبه ، عبدالله بن مسلم ؛  بیروت دارالمعرفه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صبح الاعشی فی صناعه الانشاء
قلفشندی ، احمد بن علی ،- ۸۲۱ق ؛  <ال>قاهره وزاره الثقافه و الارشاد القومی   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ق۷۳۱‌صو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صبح الاعشی فی صناعه الانشاء
قلفشندی ، احمد بن علی ،- ۸۲۱ق ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ق۷۳۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگارش
مدنی بجستانی ، محمود ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌م۴۲۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هنر نویسندگی یا رهنمودی برای نویسندگان ، گویندگان و خوانندگان
دوانی ، علی ؛  [تهران ] نشر مطهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭د۷۳۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از فن نگارش تا هنر نویسندگی
احمدگیوی ، حسن ؛  [تهران ] ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۷‌ف‍لاز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش انشاء بانضمام یک قسمت شامل منتخب بهترین آثار نویسندگان بزرگ
ناصرالدین صاحب الزمانی ، محمدحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۲۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ن۱۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نگارش برای مدیران و تصمیم گیران
هولکامب ، ماریاو ؛  تهران مرکز آموزش مدیرت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۵۲‬,‭‌ه۸۶۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درست بنویسیم
ثروت ، منصور ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ث۵۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درست بنویسیم
طاهرخانی ، عبدالله ؛  تهران نگین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭ط۲۶۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و ویرایش ۱ و ۲ ویژه رشته های ادبیات فارسی و عمومی دانشگاهها
حسینی ، احمد ؛  بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ح۵۷۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول فکری نگارش
بروکس ، سی ؛  [تهران ]
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴‬,‭‌ب۴۹۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش روشهای مطالعه و تحقیق
رستمی پور، علی ؛  شیراز نشر قو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴‬,‭ر۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پژوهش و نگارش مقالات علمی و رساله تحصیلی
سرافراز، علی اکبر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌س۴۳۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و نگارش
صلحجو، علی ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ص۷۹۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بهار سخن
دهنوی ، حسین ؛  قم مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭د۸۷۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهشت سخن ، یا، آئین نویسندگی
مصری ، محمد ؛  تبریز کتابفروشی امید یزدانی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌م۶۱۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش
انوری ، حسن ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و ویرایش ( رشته ادبیات فارسی )
انوری ، حسن ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۸۹۹آو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8