کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ای‍ن‍ش‍ت‍ی‍ن‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۸۷۹ - ۱۹۵۵ م‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌
 
پدیدآور:
ک‍ارن‍اپ‌، رودل‍ف‌
ه‍ی‍زن‍رگ‌، ورن‍ر
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ه‍وارد، دان‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ت‍ال‍ب‍وت‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ع‍ل‍ی‌، م‍اه‍ر ع‍ب‍دال‍ق‍ادر م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍ائ‍ی‌ ک‍وپ‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ه‍رم‍س‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ارغ‍ن‍ون‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ش‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر
گلشنی ، مهدی ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی مشرق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۱‬,‭‌گ۵۹۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک و فلسفه
هیزنرگ ، ورنر ؛  تهران شرکت چاپ و انتشارات علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۱‬,‭‌ه۹۴۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فلسفه علم ( مبانی فلسفی فیزیک )
کارناپ ، رودلف ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۱‬,‭‌ک۱۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای فیزیک و فلسفه
عبائی کوپائی ، محمود ؛  تهران ارغنون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۱‬,‭‌ع۳۲۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فن سماع طبیعی از کتاب شفا
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۹۰۲۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جهان هولوگرافیک :نظریه ای برای توضیح توانایی های فرا طبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم
تالبوت ، مایکل ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۷۴‬,‭۰۱۵۳‬,‭‌ت۲۴۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه العلوم
علی ، ماهر عبدالقادر محمد ؛  اسکندریه دارالمعرفه الجامعیه   ، ۲۰۰۰م =۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۵۰۱‬,‭‌ع۸۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عرفان و فیزیک جدید
تالبوت ، مایکل ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۱۵‬,‭‌ت۲۴۷‌عر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه علم آینشتاین
هوارد، دان ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۹۹۴،/‌س‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک