کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍اف‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍روض‌
ب‍دی‍ع‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ع‍روض‌ ع‍رب‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -ب‍دی‍ع‌
ق‍اف‍ی‍ه‌
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
ق‍اف‍ی‍ه‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ق‍اف‍ی‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ب‍ه‍زادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۹۷- ۶۷۲ ق‌
م‍س‍گ‍رن‍ژاد، ج‍ل‍ی‍ل‌
زم‍ان‍ی‍ان‌، ص‍درال‍دی‍ن‌
خ‍طی‍ب‌ ال‍ع‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‍رن‌
ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رازان‍ی‌، اب‍وت‍راب‌
ن‍ج‍ف‍ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رزا(آق‍ا س‍ردار)
م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وح‍ی‍دی‍ان‌، ت‍ق‍ی‌
م‍ق‍دم‌، و .م‌.
دان‍ش‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
م‍س‍ع‍ودی‌، ام‍ی‍د
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍س‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ف‍ک‍ر روز
دارال‍ف‍ک‍ر
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ه‍م‍ا
ن‍ش‍ر ج‍ام‍ی‌
ف‍ردوس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ارغ‍ن‍ون‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍طره‌
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
عروض فارسی :شیوه های نو برای آموزش عروض و قافیه
ماهیار، عباس ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌م۱۹۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی (۱( )قافیه و عروض -نقد ادبی )دوره پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
تهران شرکت چاپ و نشر ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‍لاد‬,‭۱۳۷۴پ‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عروض و قافیه به زبان ساده برگرفته از المعجم
فشارکی ، محمد ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌ش۶۶۲ ،‌ف‍لا/‌ب‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الوافی = وافی >فی العروض و القوافی
خطیب العمری ، محمدبن عبدالله ، قرن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۶۲۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علم عروض و قافیه
بهزادی ، حسین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌ب۸۶۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شعر و موسیقی و ساز و آواز در ادبیات فارسی
رازانی ، ابوتراب ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭ر۱۷۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات قافیه
مقدم ، و .م . ؛  همدان شرکت انتشارات مسلم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱۰۳‬,‭‌م۷۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علم قافیه برای دانش آموزان شعبه ادبی
یغمایی ، حبیب ؛ 
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌ی۶۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عروض و قافیه
شمیسا، سیروس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ش۶۸۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت شعر:عروض و قافیه
شاه حسینی ، ناصرالدین ؛  تهران هما   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌ش۲۴۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی شعر
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۸-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌ش۵۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با عروض و قافیه
شمیسا، سیروس ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۶،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌ش۶۸۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان شعر :بدیع ، عروض ، قافیه
مسعودی ، امید ؛  تهران مرکز نشر ارغنون   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌م۵۵۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
وزن و قافیه شعر فارسی
وحیدیان ، تقی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭و۴۶۴و‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علم قافیه و قالب های شعری
دانشور، عبدالمحمد ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭د۲۵۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قافیه و قالب های شعری
دانشور، عبدالمحمد ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭د۲۵۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اوزان شعر فارسی :عروض و قافیه
زمانیان ، صدرالدین ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭ز۵۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
مسگرنژاد، جلیل ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌م۵۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معیارالاشعار
نصیرالدین طوسی ، محمدبن محمد، ۵۹۷- ۶۷۲ ق ؛  [تهران ] نشر جامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۱‬,‭‌ن۴۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دره نجفی در علم بدیع عروض و قافیه
نجفعلی میرزا(آقا سردار) ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌ن۳۱۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3