کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ت‍ی‍ن‌ دف‍ت‍ری‌، اح‍م‍د
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ش‍ی‍خ‌ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ائ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
رس‍ائ‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍اص‍ر
ص‍درزاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر آری‍ان‌
ص‍دوق‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
آوای‌ ن‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر دوران‌
ف‍ردوس‍ی‌
خ‍ورش‍ی‍د
ق‍ق‍ن‍وس‌
وی‍س‍ت‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی :برای دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
شیخ نیا، امیرحسین ؛  تهران ویستار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ش۹۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی
تهران خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی :قانون امور حسبی ... به انضمام آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ... با آخرین اصطلاحات
تهران فردوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌مآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموع کامل قوانین و مقررات مدنی
تهران نشر آریان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی ، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران شرکت انتشار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۵‌ح‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات خانواده و مدنی خاص
تهران فردوسی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی با نضمام قانون اساسی ، قانون مدنی -آراء وحدت رویه ، نظریه های شورای نگهبان ، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
تهران صدوق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی
تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی شامل آیین دادرسی بانضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی ... با آخرین اصلاحات
تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی
صدرزاده افشار، محسن ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ص۴۹۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی شامل آئین دادرسی مدنی به انضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی ... با آخرین اصطلاحات
تهران فردوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانونی مدنی
حائری ، علی ؛  تهران کتابهای گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ح۲۵۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی و بازرگانی
متین دفتری ، احمد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌م۲۵۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات
تهران ویستار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶رر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل قانون مدنی
تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶د‬,‭۱۳۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
رسائی نیا، ناصر ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭ر۴۷۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5