کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
پ‍ی‍م‍ان‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍اد، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اس‍ک‍ن‍در
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر آری‍ان‌
دی‍دار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ور
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
خ‍ورش‍ی‍د
ف‍ردوس‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
وی‍س‍ت‍ار
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :شامل حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات بانضمام تشکیل دادگاههای کیفری ۲ و ۱و تجدید نظر احکام دادگاهها
تهران نشر آریان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل قضائی از قوانین جزائی
محمدپور، اسکندر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۳۵۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین دانشجو ۱۳۷۳- ۱۳۷۴
تهران نشر آریان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی
شامبیاتی ، هوشنگ ؛  تهران ویستار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ش۱۹۷‌ح‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین جزائی شامل قانون حدود و قصاص و...
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دفتر حقوقی میزان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری :به انضمام قانون مجازات اسلامی جدید ... با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دانشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی
پاد، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌پ۱۳۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳ )شامل کلیه سرفصل های واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق با تجدیدنظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا تابستان ۱۳۸۸
ولیدی ، صالح ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۸۳۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی ( حدود -دیات -قصاص -تعزیرات )به ضمیمه قانون اقدامات تامینی و ملحقات و تتمیمات قانون مجازات
تهران دیدار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
[تهران ] خورشید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی
تهران دانشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین جزائی با آخرین اصلاحات به ضمیمه آراء وحدت رویه سالهای ( ۱۳۲۸-۱۳۷۳ )شامل متن بازنگری شده قانون اساسی ...
[تهران خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین ومقررات جزائی شامل کلیه قوانین و مقررات
تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌گ۵۵۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌گ۵۵۴‌ح‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه اموال و مالکیت :کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک پرداخت نشدنی
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران مجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۶۱‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مشتمل بر
پیمانی ، ضیاءالدین ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌پ۹۸۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9