کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍وی‍ی‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ادب‍ی‌
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ل‍غ‍وی‌
 
پدیدآور:
ف‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
م‍ح‍م‍ود، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق‌
ب‍ن‌ن‍ب‍ی‌، م‍ال‍ک‌
ن‍ی‍ازم‍ن‍د، ی‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ ن‍ص‍رال‍ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌
ن‍وف‍ل‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ارش‍اد
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
راف‍ع‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ادق‌
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ه‍ب‍ه‌ ال‍دی‍ن‌
ب‍اق‍لان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ طی‍ب‌
ص‍ب‍وری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ش‍ع‍راوی‌، م‍ح‍م‍دم‍ت‍ول‍ی‌
ج‍م‍ی‍ل‍ی‌، س‍ی‍د
ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ش‍ع‍راوی‌، م‍ح‍م‍د م‍ت‍ول‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌، ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دارال‍ن‍دوه‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ص‍اب‍ری‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ح‍ت‍ش‍م‌
ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ک‍ری‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اء
ن‍ش‍ر م‍ش‍ع‍ر
ن‍ش‍ر ن‍اش‍ر
ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍دی‌
دارالاع‍ت‍ص‍ام‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اعجاز القرآن
باقلانی ، محمد بن طیب ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۲۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معترک الاقران فی اعجاز القرآن
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌س۹۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تنزیه تنزیل ترجمه تنزیه التنزیل
شهرستانی ، هبه الدین ؛  تبریز کتابفروشی صابری   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌ش۸۱۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعجازقرآن :تحلیل آماری حروف مقطعه
خلیفه ، ارشاد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌خ۶۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعجاز قرآن و بلاغت محمد
رافعی ، مصطفی صادق ؛  تهران بنیاد قرآن ، تضامنی علمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭ر۲۴۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اعجاز قرآن
طباطبایی ، محمدحسین ؛  تهران بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی باهمکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭ط۳۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شگفتیهایی از اعجاز در قرآن کریم
فندی ، محمد جمال الدین ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ف۸۶۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و آخرین پیامبر :تجزیه و تحلیل مستدل و گسترده ای درباره عظمت و اعجاز قرآن دریچه های گوناگون و سائر طرق شناسائی پیامبر اسلام
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  تهران دارالکتاب الاسلامیه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌م۷۳۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی
نیازمند، یدالله ؛  تهران کانون انتشارات محمدی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ن۸۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسرار قرآن کریم
محمود، مصطفی ؛  [تهران ] بنیاد قرآن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌م۳۵۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خدا و پیامبر اسلام
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  [قم ] حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌س۲۷۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعجاز عددی در قرآن کریم
نوفل ، عبدالرزاق ؛  تهران نشر ناشر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ن۸۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خبرهای غیبی در قرآن یا غیب گوئیهای قرآن
صبوری ، جعفر ؛  کاشان محتشم   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ص۴۱۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عجائب القرآن
جمیلی ، سید ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۴۱۰= ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌ج۶۶۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پدیده قرآنی
بن نبی ، مالک ؛  نشر مشعر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۷۲۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<القرآن =قرآن >و العلم الحدیث
نوفل ، عبدالرزاق ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ن۸۱۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<القرآن =قرآن >الکریم معجزه و منهاج
شعراوی ، محمدمتولی ؛  بیروت دارالندوه الجدیده   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ش۵۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معجزه القرآن الکریم
شعراوی ، محمد متولی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ش۵۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعجاز بیانی قرآن
بنت الشاطی ، عایشه ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۶۹۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسرار التکرار فی القرآن
ابن نصرالکرمانی ، محمود بن حمزه ؛  دارالاعتصام   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4