کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -ک‍ش‍ف‌الای‍ات‌
ق‍رآن‌ -ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌
ق‍رآن‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ -م‍ک‍ه‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ب‍ش‌، ی‍وس‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌
رام‍ی‍ن‌ ن‍ژاد، رام‍ی‍ن‌
ص‍ح‍راگ‍رد، م‍ه‍دی‌
ع‍م‍ر، اح‍م‍د م‍خ‍ت‍ار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ک‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌
ع‍م‍ادزاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اع‍راب‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍رت‍ض‍ی‌
ص‍درای‍ی‌ خ‍وی‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍ان‌م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌
س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌
ت‍رج‍م‍ان‌ وح‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ب‍ی‍ن‌
ام‌ ال‍ق‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌. م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د ب‍ه‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
ت‍راث‌
ال‍ف‍رق‍ان‌ ل‍ل‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ه‌ و اش‍اع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍رآن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف قرآن :کشف الایات ، کشف الکلمات ، کشف المطالب و المبهمات تاریخ نزول و تفسیر و ترجمه و تطورات علمی قرآن
عمادزاده ، حسین ؛  تهران مبین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۲‬,‭‌ع۸۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کشاف تفاسیر آیات القرآن الکریم
ایبش ، یوسف حسین ؛  بیروت تراث   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۲‬,‭‌ف‍لا۹۵۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم آیات الهی
اعرابی هاشمی ، عباس ؛  اصفهان مرکز مطالعه و اشاعه فرهنگ قرآن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۲‬,‭‌ف‍لا۶۱۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن
خان محمدی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌خ۲۷۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان نسخه های خطی :ترجمه های فارسی قرآن کریم
صدرایی خویی ، علی ؛  قم سازمان اوقاف و امور خیریه . مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌ص۴۸۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معجم القراءات القرآنیه :مع مقدمه فی القرآءات و اشهرالقراء
عمر، احمد مختار ؛  تهران سازمان اوقاف و امور خیریه ، انتشارات اسوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۲‬,‭‌ع۸۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برگ هایی نفیس از قرآن های منسوب به خط ائمه معصومین علیهم السلام
رامین نژاد، رامین ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭ر۲۷۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهرس علوم القرآن :المصورات المیکروفیلیمیه الموجوده بمکتبه المیکروفیلم بمرکز البحث العلمی و احیاء التراث الاسلامی
مکه ام القری   ، ۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷۱۵‬,‭‌ف۹۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرس مخطوطات مکتبه مکه المکرمه :قسم القرآن و علومه
کتابخانه مکه ؛  لندن الفرقان للتراث الاسلامی   ، ۱۴۱۴ق
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌ک۳۷۴‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شناسی مطالعات قرآنی در زبان های اروپایی
کریمی نیا، مرتضی ؛  قم ترجمان وحی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷۱‬,‭‌ک۵۳۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پوست نوشت های قرآنی یزد :بازمانده از حدود سده سوم و چهارم هجری قمری ( یافت شده در یزد)
جعفریان ، رسول ؛  تهران ؛ قم موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌ج۴۶۳‌پو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مصحف روشن :معرفی برخی از نسخه های قرآن در موزه های شیراز قرن هفتم تا نهم هجری
صحراگرد، مهدی ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌ص۴۴۵‌م‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک