کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -ق‍ص‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍ح‍اب‌ ک‍ه‍ف‌
ق‍رآن‌ -ق‍ص‍ه‌ ه‍ا
ق‍رآن‌ -ق‍ص‍ه‌ ه‍ا -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ - خ‍اطرات‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داودب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر ی‍ه‍ود، - ۹۷۲ ؟ ق‌.م‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، س‍ع‍ی‍د
زم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍اک‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ره‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
غ‍م‍اری‌، اب‍ی‌ ال‍ف‍ض‍ل‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ص‍دی‍ق‌
ص‍دی‍ق‌،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
اب‍ن‌ ال‍ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍ح‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ت‍وده‌، ام‍ی‍ررض‍ا
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍دح‍اج‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍خ‍اری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ل‍واس‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍ور
پ‍ی‍ام‌ اس‍لام‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ل‍واس‍ان‌
م‍ب‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
رس‍لان‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ذک‍ر
ق‍ل‍م‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قصص قرآن و تاریخ پیامبران
صحفی ، محمد ؛  قم کتابفروشی علمی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ص۴۴۷‌ق‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تواریخ الانبیاء
لواسانی ، حسن ؛  بیروت لواسان   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ل۶۹۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خفتگان بیدار( سرگذشت اصحاب کهف )
بهمن پور، محمدسعید ؛  [تهران ] انتشارات و تحقیقات جامعه نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۸۷۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی تاریخی از دو مفهوم قرآنی
رهجو، حسین ؛  تهران قلم   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭ر۸۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سلیمان و بلقیس
زمانی ، مصطفی ؛  قم پیام اسلام   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭ز۵۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قصه های قرآن :دوره کامل
صحفی ، محمد ؛  قم اهل بیت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ص۴۴۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قصص القرآن
بیروت دارالجیل   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ق۶۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قصه های قرآن
قم پیام اسلام   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ق۶۷۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حیوه القلوب
مجلسی ، محمدباقربن محمدتقی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۲۷۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان
عباسی مقدم ، مصطفی ؛  قم حوزه علمیه قم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ع۳۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاج القصص
بخاری ، احمدبن محمد ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۳۳۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قصص الانبیاء:آدم علیه السلام
صدیق ،عبدالله بن محمد ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۲۷ه = ۲۰۰۶ م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ص۵۶۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قصه های قرآن از آدم تا خاتم ( ع )
پاک نیا، عبدالکریم ؛  تهران مبین اندیشه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۲۴۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قصه های قرآن برگرفته از تفسیر نمونه مکارم شیرازی
حسینی ، حسین ؛  تهران دارالکتب الاسلامیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۵۷۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در جلوه های هنری داستانهای قرآن
بستانی ، محمود ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۵۴۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن
مهدوی ، سعید ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸۶۵‌ن‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قصه داود علیه السلام ،او، القول المحمود فی شرح قصه داود
غماری ، ابی الفضل عبدالله بن محمدبن الصدیق ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭د۲۹۱/‌س‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<القصه = قصه >فی القرآن
ابن الشریف ، محمود ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۱۷۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پنجره ای به آسمان :حکایتها و تمثیلهای حکمت آموز در آثار امام خمینی ( س )
ستوده ، امیررضا ؛  تهران ذکر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌س۳۵۷‌پ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<القصص = قصص >القرآنی فی الشعر الاندلسی
ربیعی ، احمدحاجم ؛  دمشق رسلان   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭ر۳۴۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2