کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -آواش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ادب‍ی‌
ق‍رآن‌ -ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ -ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌ -ج‍زء۲۹
ق‍رآن‌ -ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌ -ج‍زء۳۰
 
پدیدآور:
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌ .ج‍زء۲۹
ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،۷۴۹-۶۶۹ ق‌
ق‍رآن‌، ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌، ج‍زء۳۰
زن‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ش‍ح‍رور، م‍ح‍م‍د
ح‍م‍ص‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ش‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ص‍طف‍وی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌
ق‍ل‍ی‍ب‍ی‌، م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
س‍م‍ی‍ن‌ ،اح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
م‍خ‍ل‍وف‌، ح‍س‍ن‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
زی‍ن‌، س‍م‍ی‍ح‌ع‍اطف‌
طری‍ح‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۰۸۵-۹۷۹ ق‌
 
ناشر:
الاه‍ال‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ الای‍م‍ان‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
اطلاع‍ات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
س‍روش‌
م‍رت‍ض‍وی‌
ح‍ن‍ی‍ف‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاداب‌
م‍ک‍ت‍ب‌ م‍رت‍ض‍وی‍ه‌
ن‍اص‍رخ‍س‍رو
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیه نگاری جزء سی ام قرآن مجید بخط ثلث
اسماعیلی قوچانی ، علی اکبر ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۵۳۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وجوه قرآن
تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ؛  تهران بنیاد قرآن   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌ت۶۳۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ با تفسیر لغوی و ادبی قرآن
راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ؛  تهران مرتضوی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭ر۲۳۱‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<المفردات = مفردات >فی غریب القرآن
راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ؛  کتابفروشی مرتضوی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭ر۲۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معجم مفردات الفاظ القرآن
راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ؛  مکتب مرتضویه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭ر۲۳۱‌م/‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجمع البیان الحدیث تفسیر مفردات الفاظ القرآن الکریم
زین ، سمیح عاطف ؛  بیروت دارالکتاب البیانیه   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭ز۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معجم الفاظ القرآن الکریم
تهران ناصرخسرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌م۲۸۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<التحقیق = تحقیق >فی کلمات القرآن الکریم
مصطفوی تبریزی ، حسن ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌م۶۱۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تراجم الاعاجم :فرهنگ کهن واژه های قرآن با ترجمه فارسی در سده ۶ هجری
تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌ت۴۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر و توضیح کلمات قرآن
مخلوف ، حسنین محمد ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی ، آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌م۳۸۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معجم الالفاظ القرآنیه و معانیها
قلیبی ، موسی بن یوسف ؛  قاهره مکتبه الاداب   ، ۱۴۲۳ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌ق۷۳۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر و بیان مفردات القرآن علی مصحف القراءات و التجوید مع اسباب النزول للسیوطی مع فهارس کامله للمواضع و الالفاظ
حمصی ، محمد حسن ؛  بیروت موسسه الایمان   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌ح۸۳۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر آواشناسی زبان عربی و تجوید قرآن
زندی ، بهمن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۰۷۶‬,‭ز۶۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجمع البحرین
طریحی ، فخرالدین بن محمد،۱۰۸۵-۹۷۹ ق ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۴۰۸ق . =۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭ط۵۵۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلمات القرآن تفسیر و بیان
مخلوف ، حسنین محمد ؛  قاهره المکتبه العصریه   ، ۱۹۵۶م = ۱۳۷۵ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌م۳۸۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جزء سی ام قرآن کریم با ترجمه و توضیحات لغوی -ادبی
قرآن ، فارسی -عربی ، جزء۳۰ ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۵۳۷‌ج‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<الکتاب =کتاب >و القرآن :قراه معاصره
شحرور، محمد ؛  دمشق الاهالی   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌ش۳۸۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الطراز=طراز>
یحیی بن حمزه یمینی ،۷۴۹-۶۶۹ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۵=۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ی۳۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الدر=در>المصون فی علوم الکتاب المکنون
سمین ،احمد بن یوسف ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۴=۱۹۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌س۷۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جزء بیست و نهم قرآن با ترجمه و توضیحات لغوی - ادبی
قرآن .فارسی -عربی .جزء۲۹ ؛  تهران حنیف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۵۳۷‌ج‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3