کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ .ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -ک‍ش‍ف‌الای‍ات‌
ق‍رآن‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا -ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا
ق‍رآن‌ -ادع‍ی‍ه‌
ق‍رآن‌ -خ‍ت‍م‌( ان‍ع‍ام‌)
ق‍رآن‌
ق‍رآن‌.ف‍ارس‍ی‌-ع‍رب‍ی‌-ج‍زء۳۰
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌ -ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌ -ج‍زء۲۹
اش‍رف‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍ود، خ‍طاط
ق‍رآن‌ -ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌ -ج‍زء۳۰
 
پدیدآور:
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌ .ج‍زء۲۹
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌ .س‍وره‌ ان‍ع‍ام‌
ق‍رآن‌، ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌، ج‍زء۳۰
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ .ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ .ع‍رب‍ی‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌
ق‍رآن‌ -ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌، ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌.ب‍رگ‍زی‍ده‌
ق‍رآن‌.ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌.ج‍زء
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌ .ب‍رگ‍زی‍ده‌
ق‍رآن‌.ف‍ارس‍ی‌-ع‍رب‍ی‌
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ده‍اق‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ی‍اس‍ی‍ن‌
ح‍ک‍م‍ت‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‌ ق‍رآن‌
س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍اوی‍دان‌
ح‍ن‍ی‍ف‌
ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر اف‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم
قرآن .فارسی -عربی ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرآن مجید
قرآن -فارسی -عربی ؛  تهران کتابفروشی اسلامیه   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم با ترجمه فارسی و تجوید
قرآن .فارسی -عربی ؛  [تهران ] انتشارات جاویدان علمی   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قرآن مجید
قرآن .فارسی .عربی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم
قرآن .فارسی .عربی ؛  قم دهاقانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم و فرقان عظیم با ترجمه فارسی
قرآن .فارسی .عربی ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قرآن مجید با ترجمه روان فارسی
قرآن .فارسی .عربی ؛  [قم ] دارالقرآن الکریم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۳ال‍ف‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<القرآن = قرآن >الحکیم
قرآن .فارسی .عربی ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۱ال‍ف‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قرآن مجید
قرآن .فارسی .عربی ؛  [قم ] دارالقرآن الکریم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۳ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم با ترجمه و تفسیر فارسی و خواص سور و آیات و تجوید
قرآن .فارسی .عربی ؛  تهران علمیه اسلامیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی در قرون اول هجری ، ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید
قرآن .فارسی .عربی ، برگزیده ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۵۳۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جزء سی ام قرآن کریم با ترجمه و توضیحات لغوی -ادبی
قرآن ، فارسی -عربی ، جزء۳۰ ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۵۳۷‌ج‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جزء بیست و نهم قرآن با ترجمه و توضیحات لغوی - ادبی
قرآن .فارسی -عربی .جزء۲۹ ؛  تهران حنیف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۵۳۷‌ج‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم
قرآن ، فارسی -عربی ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سوره مبارکه انعام
قرآن .فارسی -عربی .سوره انعام ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۱۲‬,‭‌ق۴۹۳‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سوره مبارکه انعام با ترجمه فارسی
قرآن .فارسی -عربی .سوره انعام ؛  تهران یاسین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۱۲‬,‭‌ق۴۹۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
انسان و قرآن
قرآن .فارسی -عربی .برگزیده ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۱۲‬,‭‌ق۵۳۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دعای قرآن ، تعقیبات نمازها
قرآن .فارسی -عربی .برگزیده ؛  تهران مکتب قرآن   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۷‬,‭‌ق۵۳۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جزء سی ام قرآن کریم با شیوه املا و علامتگذاری فارسی
قرآن .فارسی -عربی .جزء ؛  تهران نشر افق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۵۳۷‌ج‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قرآن عظیم با ترجمه و خلاصه تفسیر
قرآن .فارسی -عربی ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‌ق/‌ت‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2