کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ -.ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌ -.س‍ال‍گ‍رده‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ -ق‍رارداده‍ا
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -پ‍ی‍م‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍وه‌ ق‍اه‍ره‌
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ق‍رارداده‍ا
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ت‍رک‍ی‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌ -ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ -ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌.
 
پدیدآور:
آدم‍ی‍ت‌، ف‍ری‍دون‌
ف‍ران‍س‍ه‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
پ‍ارس‍ادوس‍ت‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ق‍ن‍وات‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌ م‍ج‍د، غ‍لام‍رض‍ا
س‍اس‍ان‌ن‍ژاد، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۲۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌
اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۳-۱۲۵۹ ق‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
رزاق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍وح‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍وس‍ی‌
ف‍رش‍اد گ‍ه‍ر، ن‍اص‍ر
وح‍ی‍د م‍ازن‍دران‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍م‍ت‌
خ‍وارزم‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ج‍د
ان‍ت‍ش‍ار
س‍روش‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
شورش بر امتیازنامه رژی تحلیل سیاسی
آدمیت ، فریدون ؛  تهران پیام   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶‬,‭آ۲۶۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های تاریخی اختلافات ایران و عراق ( ۱۹۸۰-۱۵۱۴)
پارسادوست ، منوچهر ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵۰۵۶‬,‭‌پ۱۴۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مشخصات معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول ( موجود در وزارت امور خارجه )۱۱۸۵-۱۳۵۷ ه .ش
تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵۰۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه
طباطبایی مجد، غلامرضا ؛  تهران بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۰۸‬,‭ط۴۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سده تحریم تنباکو( به مناسبت یکصدمین سالگرد قیام تحریم تنباکو فصل نوین تاریخ سیاسی ایران )
نجفی ، موسی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۵‬,‭‌ن۳۲۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشکیل قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرآه البلدان
اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،۱۳۱۳-۱۲۵۹ ق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۵۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عهود و عهدنامه های تاریخی ایران
وحید مازندرانی ، غلامعلی ؛  تهران کتابخانه ابن سینا   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۸‬,‭و۴۶۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آثار قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی مجد   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ش۸۶۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نفت ما و مسائل حقوقی آن
موحد، محمدعلی ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۷۲۸۲۰۹۵۵‬,‭‌م۸۲۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادها در فقه امامیه
قنواتی ، جلیل ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ق۸۳۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای نفتی ، یا، اسناد خیانت
رزاقی ، ابراهیم ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۷۲۸۲۰۹۵۵‬,‭ر۴۵۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نمونه قراردادها
ساسان نژاد، امیرهوشنگ ، ۱۳۲۲ - ، گردآورنده ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌س۱۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
شهیدی ، مهدی ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۰- ۱۳۸۶ -۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیری در قراردادهای نفتی در ایران
فرشاد گهر، ناصر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۰۹۵۵،/۲۷۲۸‬,‭‌ف۵۲۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قوه قاهره مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام ایران ، تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران -ایالات متحده
اسماعیلی ، محسن ؛  تهران سروش   ، انتشارات صدا و سیما
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۵۳۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادها
ربیعی ، فرانک ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۰۹۵۵،/۲۷۲۸‬,‭ر۳۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه :مواد ۱۱۰۱- ۱۳۸۶
فرانسه .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴۰۲‬,‭‌ف۳۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5