کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌ -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ق‍رارداده‍ا -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌ -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
ح‍داد، ج‍واد
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
رودی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ب‍ول‍ی‌ دراف‍ش‍ان‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ف‍ولادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
درخ‍ش‍ن‍ده‌، م‍ح‍س‍ن‌
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آوا
خ‍رس‍ن‍دی‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دادگ‍س‍ت‍ر
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش قولنامه (مبانی و ماهیت حقوقی )
یوسفی ، مرتضی ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قراردادهای سبز شامل قراردادهای :املاک ، تخصیص زمین ، اراضی ، پیمانکاری ....
درخشنده ، محسن ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭د۴۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد صلح
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد وقف ( وقفنامه )
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۳ : مسئولیت قراردادی ( ضمانتهای اجرای مفاد قرارداد)
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭ر۷۹۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۷( عقود معین اذنی و وثیقه ای )
رودیجانی ، محمدمجتبی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭ر۷۹۳‌ح‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه عمومی بطلان در قراردادها( مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه )
قبولی درافشان ، محمدمهدی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ق۳۹۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای بی اوتی :تنظیم ، ساختار و قوانین حاکم
شیروی ، عبدالحسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۵۳‬,‭‌ش۹۷۱‌قر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای همسان پیمانکاری ، مشاوره ، سرمایه گذاری ( ملی -فراملی -بین المللی )
حداد، جواد ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ح۳۶۶‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح و راهنمای تنظیم مبایعه نامه :الفبای خرید و فروش املاک و مستغلات از صفر تا ۱۰۰ کاملا کاربردی
فولادی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف۸۹۶‌شر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک