کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۰۵ ؟-۶۸۲ق‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه آثارالبلاد و اخبارالعباد
قزوینی ، زکریابن محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹‬,‭‌ق۶۴۲آ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آثار البلاد و اخبار العباد
قزوینی ، زکریا بن محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹‬,‭‌ق۶۴۲آ‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات
قزوینی ، زکریابن محمد،۶۰۵ ؟-۶۸۲ق . ؛  [تهران ] کتابخانه مرکزی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌ق۶۴۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک