کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
زی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ت‍ح‍ی‍ری‌، ف‍رزاد
ح‍اج‍ی‌ ده‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ش‍اه‍چ‍راغ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍اه‍ک‍ار، م‍ج‍ی‍د
م‍ه‍دوی‌ پ‍ور، اع‍ظم‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ پ‍روی‍ن‌، ک‍ری‍م‌
پ‍رواز، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍ح‍ولات‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍ات‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍ود
ب‍ص‍ی‍ر پ‍ور ب‍ی‍رق‌، ق‍دی‍ر
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
ب‍اق‍ر پ‍ور، ی‍وس‍ف‌ ع‍ل‍ی‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، س‍ت‍ار
م‍ح‍م‍دی‌ آران‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
طال‍ب‌ پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد بطلان و عدم نفوذ و تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران
سیاهکار، مجید ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۳ ،PAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طرق فوق العاده اعتراض به احکام کیفری
سلیمانی ، جهانبخش ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۸۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش تشکیلات دادسرا در تحقق عدالت کیفری
پرواز، علی اصغر ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۵۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، حسین ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۲۵۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مبانی و ساختار تعزیرات حکومتی
شاهچراغی ، علی ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۴۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
توجه به شخصیت مجرم در حقوق اسلام
فتحی ، حجت الله ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۲۸۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط اخلاق و سیاست جنایی
حاجی ده آبادی ، محمد علی ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
قرارهای منتهی به بازداشت متهم در قوانین موضوعه ایران
حبیب پروین ، کریم ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۳۰۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
حقوق متهم در مرحله بازپرسی در ایران و فرانسه
ذوالفقاری ، ستار ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۳۳۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در قبال قاچاق زنان
زینعلی ، جمیله ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۳۳۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
معاینات محلی در حقوق ایران و فرانسه
باقر پور، یوسف علی ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۳۴۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نهاد تعلیق اجرای مجازات در حقوق ایران و آمریکا
صادقی ، مهدی ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۳۵۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت از اطفال بزه دیده در سیاست جنایی تقنینی جدید ایران و اسناد سازمان ملل
محمدی آرانی ، خدیجه ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۳۶۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگزینهای کیفر حبس از دیدگاه اسلام
محولاتی ، علیرضا ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۳۸۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی )CCI(
طالب پور، منصور ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۳۷۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
رویکرد فقه جزایی اسلام نسبت به راههای علمی اثبات جرم
بصیر پور بیرق ، قدیر ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۳۷۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی جلوه های عدالت کیفری ترمیمی در حقوق اسلام و ایران
حاتمی نیا، محمود ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۳۷۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت از شهود و مطلعین در اسناد بین المللی
مهدوی پور، اعظم ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۳۷۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اصلاح ذات البین در نظام کیفری ایران و اسلام
حاج محمدی ، محمد مهدی ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۳۷۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
دسترسی غیر مجاز به سیستمهای رایانه ای در حقوق ایران و اسناد بین المللی
تحیری ، فرزاد ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۳۷۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7