کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍وام‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ق‍وام‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
س‍ودب‍خ‍ش‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
 
ناشر:
س‍م‍اط؛ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات چک
قوامی ، بهنام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ق۸۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر مقررات حقوقی و کیفری چک در ایران
قوامی ، بهنام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ق۸۵۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های عفونی باکتریال همراه با اطلس رنگی :اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸
سودبخش ، عبدالرضا ؛  تهران سماط؛ اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹‬,‭‌س۷۹۴‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک