کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زازت‍س‍ک‍ی‌، ل‍وا -س‍لام‍ت‍ی‌
وی‍گ‍وت‍س‍ک‍ی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ س‍م‍ی‍ون‍ووی‍چ‌، ۱۸۹۶ - ۱۹۳۴ م‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ح‍اف‍ظه‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ل‍وری‍ا، ال‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌،۱۹۷۷-۱۹۰۲
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍اف‍ظه‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
ذوق‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ )
ارج‍م‍ن‍د، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ف‍اطم‍ی‌
ان‍زل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکوین ذهن ، یا زندگینامه لوریا
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۰۹۲‬,‭‌ل۷۳۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان و شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭‌ل۷۳۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذهن یک یادسپار( کتابی کوچک در باره حافظه ای بزرگ )
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۲۰۷۲۲‬,‭‌ل۷۳۸ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ذهن کودک
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۱۳‬,‭‌ل۷۲۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جهان گمشده و جهان بازیافته
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۴۴۰۹۲،/۴۸۱۰‬,‭ز۱۳،/‌س ‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شگفتی های ذهن و حافظه ( کتابی کوچک درباره حافظه ای بزرگ )
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  تهران ارجمند، کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۲۰۷۲۲‬,‭‌ل۷۳۸‌ش‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تحول شناختی :مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  تهران ارجمند، کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭و۹۲۴،/‌س‌ل‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک